Avaleht /  Ettevõttest /  Õppekorraldus
Õppekorraldus

Õppekorralduse alused



1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.metaprofit.ee), e-posti teel ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) või telefoni teel (641 2281).

1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) või telefoni teel (6412281)

1.3. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele loetakse täienduskoolitusele vastuvõetud õppijaks.

1.4. Täiendkoolituseasutuse pidajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% tagasi.

1.5. Koolitusel osaleja  arvatakse koolituselt  välja kas  sooviavalduse põhjal või  talle esitatud arve maksmata jätmisel.  Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

 

2. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

 2.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kas enne koolituse algust või kokkuleppeliselt peale koolitust . Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

 2.2. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada täiendkoolitusasutust e-kirja teel ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ).

 2.3. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 3 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust  (juhul, kui koolitatavale on esitatud ettemaksu arve). Koolitusest loobumise teatamisel 1-2 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust (juhul, kui koolitatavale on esitatud ettemaksu  arve).  Koolitusele  mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata.

2.4. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% tagasi..

 

3. Koolituse läbimisel väljastatav dokument.

3.1. Koolituse läbimisel väljastab täienduskoolitusasutus dokumendi, mis on nimetatud õppekavas. Dokumendi väljastamisel lähtub täiendus -koolitusasutus sellest, kas õppija saavutas koolituse käigus õpitulemused või mitte. Juhul, kui õpiväljundite omandatut hinnatakse ja õppija need saavutab, väljastatakse talle tunnistus. Kui õppija osaleb koolitusel, kus õpiväljundeid ei hinnata või õppija ise ei soovi hindamisprotsessis osaleda, väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

 

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 

1. Täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud   koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1. Täiendkoolituse õppekavad on vastavuses „Täiendkoolituse standard“-s sätestatuga. (19.09.2015 haridus – ja teadusministri määrus nr 27)

1.2. Koolitajad on nimetatud vastavates avatud koolituste õppekavades, koolitajate kvalifikatsiooni, õpi – ja töökogemustega on võimalik tutvuda kodulehel  www.metaprofit.ee

1.3. Kõik avatud koolitused toimuvad Meta-Profiti koolituskeskuses aadressil Koskla 16, Tallinn.

 

2. Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord

2.1 Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonselt

2.2. Kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimise abil on tagatud süstemaatiline  kliendi ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine

2.3 Osalejate  kohta kogutakse järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood  on vajalik tunnistuse/tõendi jaoks  jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

 

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240