Avaleht /  Koolituskalender
Koolituskalender Print Email help

Juhtimiskoolitus "Juhtimispraktikum juhtidele - juhtimisstiilid direktiivsest coachivani"
 
Download as iCal file
Koolituse toimumisaeg: 18. aprill,  - 19. aprill

Õppekava:                 Ärindus ja haldus

Toimumiskoht:           Meta-Profit koolituskeskus, Koskla tn.16 Tallinn

 

Iga juhi üks peamisi küsimusi on - kuidas jõuda tulemusteni, mida me ootame oma töötajatelt?  Kui juht märkab töötaja tulemustes või käitumises puudujääke, siis millal on õige hetk sekkumiseks? Milline viis on kohane, et tekkiv vastupanu oleks võimalikult väike? Kas ja kuidas muudab juhi võimekust selles protsessis suhtumine iseendasse ning enda rolli tajumine? Mida peale hakata kui juht märkab sisemisi vastuolusid enda ülesannete ning isiklike veendumuste vahel? 

Käesolev koolitus on suunatud praktikutest juhtidele, kellele soovime pakkuda võimalust avardada enda senist juhtimisstiili ning leida juurde toimivaid võtteid keerukate juhtimissituatsioonide lahendamiseks. Programmi loomisel oleme lähtunud meie ettevõtte pikaajalisest kogemusest erinevate organisatsioonidega töötamisel, juhtide treeningute, individuaalkonsultatsioonide ja supervisiooni läbiviimisel.

KoolitusprogrammI põhiteemade jaotus:

 • Juhi roll ning sotsiaalne positsioon kui juhi võimekuse mõjutaja.
 • Suhtumise kujundamine probleemide lahendaja rolli.
 • Juhtimisstiilide skaalad coachivast direktiivseni, nende tugevad ja nõrgad küljed erinevates juhtimissituatsioonides.
 • Inimeste suunamine ja motiveerimine – milline viis sobib millises olukorras.

Käsitletavad teemamoodulid on praktilised, sisaldavad suurel määral aktiivseid tegevusi – grupiarutelusid/-harjutusi, rollimänge, eneseanalüüsi, teemakohaste näidisjuhtumite arutelu ja lahendamist. Suur osakaal on praktilistel harjutustel/grupiülesannetel – igaühel on võimalik katsetada erinevaid juhtimisvõtteid ning teha järeldusi juhtimisstiilide toime ja kasutamisvõimaluste kohta. Igale praktikumile eelneb teemakäsitlus ning järgneb analüüs ning arutelu. 

 

ÕPIVÄLJUNDID:

 • Osaleja on selgemalt mõtestanud enda rolli inimeste juhina ja tema enesekindlus on kasvanud.
 • Osaleja on omandanud oskuseid pingeliste juhtimissituatsioonide tasakaalukaks lahendamiseks ning oskab neid rakendada.
 • Osaleja mõistab ning oskab märgata erinevate juhtimisstiilide mõju töötajate käitumisele.
 • Osaleja oskab näha enda olulisemaid arengusuundi juhina ning teha plaani enesearenguliste eesmärkide poole liikumisel.

KOOLITUSE TEEMAD: 

 • Tööalane sotsiaalne aatom – vahend oma lähimas töökeskkonnas valitsevate (võimu)suhete kaardistamiseks iseenese jaoks, et teadvustada endale oma erinevat võimekust töötajaid ning kolleege mõjutada.
 • Juhi rollikaart – Oma rolli kirjeldamine iseenese, juhtkonna ja alluvate seisukohast; millised on ühelt või teiselt positsioonilt vaadates ootused oma rollile. Millised on ootused juhi funktsioonidele. Millised ootused on juhile suhtumise ja suhtlemise osas ülemuse, alluva, kolleegi rollist vaadatuna. Kas ja millised muutused on vajalikud?   
 • Kuidas saavutame tulemusi – inimeste kalduvus jagada infot  ja nende viis tõlgendada sisu vormist lähtuvalt. Suhtlemisviiside maatriks ja konstruktiivse tagasiside andmine – mida, millal ja kuidas öelda, et partner ei tunneks end ahistatuna vaid motiveerituna. Konfliktsete olukordade suunamine konstruktiivsetele radadele.
 • Juhi lähenemine, reageerimine tööalastele probleemidele – harjumuspärane vs toimiv viis. Võimalused oma suhtumise kujundamiseks, mis määrab ära protsessi suuna ja alluvate koostöövalmiduse. Enese positsioneerimine lähtuvalt oma mõjuvõimust antud olukorras.
 • Probleemilahendus– Direktiivne ja coachiv tee. Erinevad võimalused tulemuseni jõudmiseks. Juhtimisstiilide ja lähenemiste tugevad ning nõrgad küljed lähtuvalt situatsioonide tüüpidest. Probleemilahenduste mudelid.
 • Tagasiside jagamine, töötaja arendamine – Juhi võimalused, kuidas jääda erinevates olukordades kindlaks ning samas vägivallatuks enda poolt esitatud nõudmistele. Kriitiliste teemade sõnastamise ja edastamise oskused konfliktide ennetamiseks.
 • Konfliktid ja coachiv lähenemine – kas juhi lahendus või poolte koostöö? Millised võtted on olemas selleks, et vastupanu vältida, seda ennetada või ületada. Ausad võtted mida kasutada ja ebaausad, mida vastaspoole kasutuses märgata ning tühistada.
 • Kokkulepete sõlmimine – Mida on vaja teha selleks, et jõutaks võimalikult suurema tõenäosusega töötajaga saavutatud kokkulepete realiseerumiseni.

Eesmärgiks on selge konstruktiivse mudeli omandamine, millele toetuda, et saavutada oma eesmärke kindlalt juhitud viisil.

 

KOOLITUSMATERJALID:

Iga osaleja saab õppematerjalid.

 

KOOLITAJAD:

Koolituse läbiviijaks on Meta-Profiti kogenud treener-konsultant, sertifitseeritud superviisor Margus Salumets.

 

KOOLITUSE AJAKAVA:

 • 9.45-10.00 kogunemine, tervituskohv
 • 10.00-11.30 koolitus
 • 11.30-11.45 kohvipaus
 • 11.45-13.00 koolitus
 • 13.00-14.00 lõuna
 • 14.00-15.30 koolitus
 • 15.30-15.45 kohvipaus
 • 15.45-17.00 koolitus

 

TUNNISTUSED:

Õpiväljundi omandanud osalejad saavad koolituse läbimise kohta Meta-Profiti tunnistuse (EHISe majandusteate nr 141725).

           

           KOOLITUSE HIND:

2-päevase juhtimiskoolituse hind 1-le osalejale on 269 EUR. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Hind sisaldab: 2-päevast treeningut, kohvipause ja lõunasööki toimumispäevadel, õppematerjale ning tunnistust.

Soodustused:

2 ja enama osaleja korral ühest ettevõttest/asutusest -10%

varasel registreerumisel (kuni 30 päeva enne koolituse algust) soodustus -15%

 

 

 

           

Tagasi koolituste pealehele

Miks valida meid enda organisatsiooni arenduspartneriks?

Pikaajaline kogemus – oleme asutatud 1996. aastal. Meie 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus on garantiiks tippkvaliteedi tagamisel. Meid on usaldanud üle 500 organisatsiooni Eestis ja välisriikides, oleme koolitanud üle 14000 inimese.

Personaalsus – loome personaalseid arendusprogramme ja koolitusi. Lähtume konkreetse organisatsiooni vajadustest ning eesmärkidest, valime sobivad arendusvahendid, meetodid, teemad.

Originaalsus – suur osa meie koolitustest on autoriprogrammid, loodud toetudes pikaajalisele enesetäiendusele, uurimistööle ja inspireerituna igapäevasest tööst organisatsioonidega. Meil on üle 40 autorikoolituse. Oleme välja andnud 5 raamatut organisatsioonipsühholoogia ja sotsiaaltöö valdkonnas.

Püsiv meeskond – meil on püsiv koolitajate ning projektijuhtide meeskond, mis tagab järjepideva arendustöö ning koolituste kvaliteedi. Kõik meie treener-konsultandid on psühholoogia või andragoogika haridustaustaga.

Oleme Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige

Kõik liikmed järgivad oma töös Liidu Eetikakoodeksit ning Kvaliteedistandardit.

Kliendid meist

“Helmesest osalenud keskastmejuhid ja eksperdid leidsid, et Meta-Profiti koolitus oli hästi  struktureeritud, vaheldusrikas ja valdkonnaga haakuvad teemad ja näited. Kogu koolituse (sh õppematerjalide) ülesehitus toetasid  õpitut ja on rakendatavad päriselus. Koolituse väärtuslikuima osa moodustasid praktilised ülesanded, mis on aidanud kinnistada töötajate käitumist stressi- ja konfliktsituatsioonides. Hoolimata east, kogemusest ja emotsionaalsest intelligentsusest õppisid kõik uusi tehnikaid ja nõkse - seda näitas koolituse tagasiside küsitlus.
 
Heli Jaago
Kvaliteedijuht
Helmes
"Meta-Profiti meeskond teeb koolituse ettevalmistamisel väga põhjalikku tööd sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel ning eesmärkide püstitamisel.
Koolitusel osalenute tagasiside on valdavalt ülipositiivne. Tunnustatakse koolitajate laia silmaringi, professionaalsust auditooriumi valitsemisel ja intrigeerivate situatsioonidega toimetulekul. Koolituste põhivääruseks peetakse enese, kollektiivi ja organisatsioonikultuuri kõrvaltvaatamise võimalust, analüüsioskuste süvenemist probleemide käsitlemisel ja praktilisi näiteid igapäevaolukordades rakendamiseks."
 
Anne Sirge
Koolitusosakonna juhataja
Ida-Tallinna Keskhaigla
“Meta-Profiti koolitused on üks tõeline positiivne energiasüst igapäevarutiini. Koolitused on interaktiivsed ja sisu paneb pikaks ajaks teemade üle iseseisvalt edasi mõtisklema. On selgelt näha, et sisu on alati välja töötatud konkreetselt meie organisatsiooni vajadusi ja eripärasid arvestades, lahendused probleemidele on toimivad, ja julgus neid organisatsioonis rakendada on loonud positiivseid muutusi meeskondade toimimises ja aktiivsuses. Meie juhtide oskused inimesi coachida ja motiveerida on tänu Meta-Profiti koolitussarjale paranenud ja mis kõige olulisem - nad on ka ise motiveeritumad ja nakatavad pärast koolitust oma teotahtelisusega ka teisi."
 
 Geirit Jansen, AIESEC member in TTÜ
"Läbi koolituste on muutunud meie liikmete viis juhtida organisatsiooni – coachingust on saanud harjumus ning tava, mis aitavad liikmetel mõista paremini organisatsiooni väärtusi ning indiviidi panust sellesse. Meie liikmed näevad arenguvestluste olulisust inimeste ja protsesside juhtimises. Koolitus muutis viisi, kuidas meie liikmed mõistavad meie organisatsiooni, maailma ning seejuures iseend. Teemad ja tegevused olid neile head väljakutseks, kuigi meie liikmed on eelnevalt läbinud mitmeid koolitusi ning paljud neist on alustanud ise koolitajateekonnaga."
 
Alan Ibarra
Vice President Talent Management
Aiesec Eesti OÜ
“Mille poolest oli koolitus eriline:
- koolituse aeg oli maksimaalselt ära kasutatud; - konkreetselt meie meeskonna vajadustest lähtuv (mis on minu arvates  väga tähtis) ja paindlik lähenemine; - tempo oli sobiv; - maksimaalne meeskonna jälgimine ja analüüsimine.“

Katrin Tamme
haridus- ja noorsootöö nõunik
Jõhvi Vallavalitsus
“Oleme Meta-Profitiga teinud koostööd aastast 2007. Koostöö on olnud meeldiv ja meie inimestele väga arendav. Oleme tellinud põhiliselt raske kliendi koolitusi klienditeenindajatele ja ka juhtidele erinevaid teemasid. Eriliseks väärtuseks peame Alexander Kotchubei loodud toimivaid autoriprogramme, mis on päriselus ka rakendatavad ja on personaalselt kohandatud meie organisatsiooni konteksti.
Kõik Meta-Profiti koolitajad ja teised töötajad, kellega oleme kokku puutunud, on inimestena meeldivad, head suhtlejad, siirad ja avatud, kellega on rõõm asju ajada.“

Maigi Reintal
Personalijuht
AS Veolia Keskkonnateenused
„Arenguprogramm juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmiseks Narva Linnavalitsuse Rahandusametis. Rahandusameti meeskond jäi Meta-Profiti koolitusteenusega väga rahule: koolitajad olid asjatundlikud ja väga sõbralikud ning kõik toimus korrektselt ja õigeaegselt. Tahaks hinnata Meta-Profiti väga meeldiva koostöö eest - kui võimalust on, siis sooviksime tulevikus Teiega koostööd teha ja julgeme Teid ka teistele soovitada.”

Jelena Golubeva
Direktori asetäitja
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
“Kolmel päeval toimunud koolitus „Organisatsioonikultuur ja klienditeenindus“ oli nii oma sisult, ülesehituselt kui ka probleemi asetuselt üks omanäolisemaid, kus on õnnestunud osaleda. Vaatenurk ja probleemi asetus ning tee lahendusteni olid uudsed ja huvitavad. Eriti meeldejääv oli psühholoogilisest lähtenurgast suunatud lähenemine.”

Ain Kütt RMK Sagadi muuseumi juht
© 2011 Meta-Profit - organisatsioonide koolitus ja konsultatsioon aastast 1996 | 646 13 80 | meie@metaprofit.ee | Madara tänav 29, 10612 Tallinn | EHISe ID: 7240