Metaprofit » ОБУЧЕНИЯ » УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Управление эффективной организацией, члены которой постоянно учатся, предполагает наличие у руководителя активного и позитивного отношения к приобретению новых знаний и умений. Как правило, руководители много учатся и у них сформировалось определенное отношение к обучению. Основываясь на нашем опыте, мы можем выделить следующие виды отношения руководителей к обучению:

  • Активное и положительное, с максимальным диапазоном научных школ и методов.
  • Активное и положительное, сприверженностью к определенной(-ым) системе(-ам),теории (-ям), азачастую и кконкретным преподавателямили образовательным учреждениям.
  • Пассивное и положительное — в самообучении не участвуют (или участвуют минимально), но в то же время благосклонно настроены к обучению своего персонала
  • Активное/пассивное и отрицательное — в большинстве случаев как результат индивидуального негативного опыта в связи с обучением, а в некоторых слуаях просто считает обучение бессмысленной тратой энергии и денег.

Управление по методу вертолета: появиться внезапно, наделать много шума, поднять много пыли, a когда возникнут проблемы, быстро исчезнуть?

Наши обучения по управлению предназначены для разных руководителей, как для начинающих, так и для опытных, также для руководителей высшего звена. Перечень обучений для руководителей можно найти ниже.

Juhtimise teemat on käsitletud juba ajast, mil hakkas arenema tööstus ning ettevõtte omanikel oli vaja osata paremini organiseerida inimesi, et nad suudaksid tööd teha ja samas vaikides rahul olla.

Loe rohkem »

Antud koolituse laiem eesmärk o­n õpetada osalejatele teiste inimestega professionaalse ümberkäimise kunsti selliselt, et neid lihtsamini kaasata planeeritud tegevustesse, võimaldada juhil kergemini saavutada püstitatud eesmärke koos oma meeskonnaga.

Loe rohkem »

Spetsialistist juhiks kujunemine o­n üks klassikalisi arendusteemasid paljudes organisatsioonides.

Loe rohkem »

Professionaalsed ning sõbralikud teenindajad o­n teenindus- ja müügiorganisatsioonide edukuse peamine allikas ja see ei ole kindlasti ühelegi juhile uudiseks.

Loe rohkem »

On oluline optimaalsete energiakuludega leida vajalik ja sobiv töötaja. Tihti takerdutakse uue personali otsingutel CV-de sorteerimisel või intervjuude korraldamisel ning on keeruline tuvastada, kes kandidaatidest on see ÕIGE.

Loe rohkem »

Me kõik teame, et meile o­n antud 24 tundi ööpäevas ning sellest peab jätkuma kõigiks tegevusteks, mis o­n vajalikud meie töökeskkonnas, isiklikus ja sotsiaalses elus.

Loe rohkem »

Iga juhi jaoks o­n põhitõde — kui soovid olla edukas juht, pead olema eelkõige väga hea enesejuht! Lihtne ja selge, kuid mitte alati lihtsalt toimiv reaalses elus…

Loe rohkem »

See o­n põnev ja teistmoodi juhtimiskoolitus, mille põhierinevuseks o­n kasutatav meetod. See o­n õppimine aktiivtegevuse kaudu.

Loe rohkem »

See o­n kursus neile, kes tahavad analüüsida ja arendada endas liidriomadusi. Liidrist räägitakse palju, kuid endas liidriomadusi arendada igaühel ei õnnestu. Kuidas seda teha ja millisel viisil – o­n ühed selle kursuse teemadest.

Loe rohkem »

Koolituse programm lähtub individuaalse juhtimise ideest ehk juhtide oskusest mõista oma alluvate psühholoogilisi eripärasid ning neid arvestades saavutada organisatsiooni jaoks suurim efektiivsus.

Loe rohkem »