Metaprofit » Koolitused » Sotsiaaltöö valdkonna koolitused
Sotsiaaltöö valdkonna koolitused

Juhtumikorraldus o­n sotsiaalvaldkonnas uus lähenemine klienditööle, mis seab tähelepanu fookusesse kliendi vajadused ning ressursid, lisaks sisaldab see mitmeid spetsiifilisi teadmisi ja metoodikaid, mida sellel koolitusel käsitleme.

Loe rohkem »

Käesolevas koolitusprogrammis tulevad käsitlusele oluliseimad teemad, mis o­n seotud inimese käitumisega kriisiolukorras ja kriisiseisundis inimese abistamisega.

Loe rohkem »

Supervisioon o­n üks efektiivsemaid meetodeid personali tööalaste probleemide ennetamiseks ning personali hea töövõime säilitamiseks. Mitmete ametite puhul o­n supervisioon ka kohustuslik, et ennetada töötaja läbipõlemist või ennetada vigu tööprotsessis.

Loe rohkem »

Antud koolitusprogrammi eesmärgiks o­n teadvustada sotsiaaltöötajale enam koostöö olulisust suhtlemises sotsiaalvaldkonna organisatsioonide vahel ning ka oma organisatsiooni siseselt. Enam teadvustada iseenda rolli ja käitumist heas meeskonnatöös ning koostöö kujundamisel kliendiga.

Loe rohkem »