Metaprofit » Koolitused » Stressijuhtimine » Konflikti- ja stressijuhtimine meeskonnas
Konflikti- ja stressijuhtimine meeskonnas

Stressi ning pingetega toimetulek o­n tänapäevases elu- ja töötempos eriti aktuaalne ning vajadus selle teema käsitlemise järele o­n viimastel aastatel eesti organisatsioonides väga suur. See teema o­n olnud viimastel aastatel oluline osa meie firma tööst organisatsioonide koolitamisel ning konsulteerimisel. Suur osa alltoodud koolitusprogrammist toetub meie praktilisele töökogemusele eesti organisatsioonides.

Antud koolitusprogrammi fookuses o­n konfliktide ja pingete tekkimise põhjuste ja mustrite tundmaõppimine ning selle kaudu nende juhtimise efektiivsuse suurendamine. Käsitleme konflikti ja stressi/pingeid nii üksikisiku, grupi kui süsteemi tasandil.

Koolitusprogrammi ülesehitus toetub praktilistele harjutustele, mis iga alateema sees käsitletu praktikasse rakendada võimaldavad.

Eesmärgid:

 • Õppida tundma ja juhtima stressi, konflikti mustreid töögrupis (kus o­n võõrad inimesed) ja meeskonnas (kus o­n oma inimesed), et vähendada konfliktide tekkimise võimalusi, sh sisemiste pingete vältimist (enda sees, osakonna sees).
 • Õppida teadvustama konfliktses olukorras käitumise erinevaid strateegiaid ja leida võimalusi nende paindlikuks rakendamiseks.
 • Õppida konflikte ennetama.
 • Kaardistada just meie meeskonna konflikti allikad, tekkimise põhjused.

TEEMAD:

 • Meeskonna „konfliktsuse” kaart. Millised me hetkel oleme, kuidas kirjeldada toimivaid, varjatuid, tajutavaid pingete ja konflikti mustreid, nende põhjuseid ning mis nendega edasi teha. Konflikti erinev „tajumislävi” (ühe jaoks katastroof, teise jaoks kõik korras) – keda ravida? Grupitöö „Konfliktsuse kaart meie meeskonnas”. Reaalsed case-id meie meeskonnas täna – kuidas liikuda konfliktivabaduse suunas?
 • Konflikti olemus – üks osa meie elust või „meeskonnatöö pankrott”? Kas konflikt o­n positiivne või negatiivne – meeskonna uskumused konflikti suhtes üleüldiselt ja „reaalse konflikti” suhtes. Uskumuste ja hoiakute ühtlustamise tehnoloogia konfliktide ennetamiseks ning olemaoleva(te) lahendamiseks. Praktikum „Inimese konflikti siseloogika”. Meie meeskonnas olnud (olevad) ja tulevad konfliktid – kuidas neid (ette) näha ja enda/meeskonna kasuks tööle panna.
 • Konflikti stsenaariumid ja lahendamise strateegiad. Kuidas võib konflikt meeskonnas avalduda ja areneda, millised sümptomid (ja stsenaariumid) o­n ohtlikud meeskonna toimimisele, millised o­n konflikti „eelsümptomid” olenevalt konkreetsest arengustsenaariumist, jne. Harjutus „Konflikti põhistsenaariumid” (mängime ja analüüsime läbi, õpime ennetama destruktiivseid stsenaariume ja õpime lahendusstrateegiaid).
 • Konflikti juhtimine. Kes peab ja kes suudab konkreetses olukorras konflikti juhtida – rollide analüüs. Juhi konflikti juhtimise mustrid. Konfliktiliidrid ja juht – mustrite vaatlus. Konfliktid juhiga – kes peab, kes suudab…ja kuidas? Case-i analüüs „Juhi teema konfliktis”.
 • Läbirääkimised konflikti teemal. Läbirääkimised konflikti juhtimise strateegiana. Konfliktläbirääkimised kui stiil ja kui hädavalik – valikute tegemine. Kuidas erinevaid konfliktiläbirääkimisi efektiivselt juhtida. Õppejuhtum.
 • Konfliktsed mustrid ja konfliktsed inimesed. Kuidas me koos toimime ja toimima sobime. Pisiasjad, mis viivad konfliktini ja olulised teemad, mida lahendatakse konflikti abil. Konfliktsed omadused inimes(t)el ja konfliktne käitumine. Harjutus „Konfliktse inimese profiil”.
 • Süsteemsed konfliktid. Konfliktid, pinged ja stress süsteemis – mustrite analüüs. „Pingetekeskne organisatsioon”, „konfliktne organisatsioon”, „konfliktne struktuurüksus” ja konfliktid struktuurüksuste (meeskondade, gruppide vahel). Kuidas leida efektiivseid toimimise mustreid süsteemsete konfliktide korral.
 • Pinged meeskonnas. Tööl o­n tekkinud suhtlemisraskused kolleegide, klientidega – kuidas toimida? Millised o­n võimalikud strateegiad/lahendused teie meeskonnas. Kui töötajate erinevad väärtushinnangud põhjustavad pingeid – mida ette võtta? Suhete juhtimise aabits meeskonnas ja grupis. Praktikum „Suhete aabits kollektiivis”.

Sihtgrupp: Kõigi tasandite töötajad ning meeskonnad, kus o­n tekkinud pinged ning o­n raske jõuda üksmeelsete lahendusteni, kes vajavad teadmisi, oskusi pingetega toimetulekuks ning stressi juhtimiseks.

Kestvus: 2+1 päeva (vajadusel)

 

Telli koolitust: