Metaprofit » Koolitused » Klienditeenindus
Teeninduskoolitused

Ettevõtete ja organisatsoonide üks peamisi klientide lojaalsust mõjutavaid faktoreid on teenindus.  Sageli on ettevõtted küsimuse ees – kas ja kui palju investeerida kvaliteetse klienditeeninduse arendamisse.

Tänapäeva teenindusettevõtete edu ja konkurentsieelis sõltub inimestest. Inimesed on need,  kes suudavad tagada kvalitseetset teenindust ning suurendada lojaalsete klientide arvu.

Meie poolt pakutavad teeninduskoolitused on seadnud fookuse:

  • teenindaja kui isiksuse arendamisele ja toetamisele – iga inimene on unikaalne, toodet või teenust saab kopeerida, isiksust mitte;
  • teenindusprotsessi juhtimise oskuse omandamisele;
  • toetava organistasioonikultuuri loomisele teenindusettevõttes – suhtumine töösse, kolleegi, klienti.

Koolitused o­n rakendusliku suunitlusega (lühidale teemakäsitlusele järgnevad harjutused, psühholoogilised mängud, arutelud). Teemade edasiandmisel kasutame mudeleid ja rakenduslikke tehnikaid (NLP – neurolingvistiline programmeerimine), mis aitavad uued teadmised struktureeritult omandada.

Koolitusprogrammid valmivad koostöös kliendiga vastavalt iga konkreetse kliendi vajadusele ja tööeripärale ning sisaldavad lisaks informatiivsele osale ka üleskerkivate probleemide käsitlust ja situatsioonide analüüsi.

Koolitusi viime läbi eesti, vene ja inglise keeles. Lisainfo: meie@metaprofit, tel: 6461380 

Tutvu: “Müügi – ja aktiivse teeninduse käsiraamat” A. Kotchubei, 2016

Klienditeenindajad on need, kes  puutuvad enamasti esimestena kokku klientidega ja teenindajate tööst kujuneb ka klientide jaoks asutuse kuvand. Teenindusprotsessis on oluline märgata ja kasutada lingvistilisi detaile – sõnu, hääletooni, lauseehitust, kliendi hoiakuid – kõike seda, mis aitavad olla paremini abiks olla tagamaks parimat tulemust.

Loe rohkem »

Antud koolitusprogramm annab osalejatele ülevaate teenindusprotsessist, selle etappidest, iga etapi eesmärgist. Õpetame kliendikeskselt läbima igat etappi ning käsitleme koos kitsaskohti ning nende mõju kliendile.

Loe rohkem »

Koolitusel keskendume tulemuslikule suhtlemisele ja teenindamisele telefoni teel. Koolitusel ei käsitle me vaid formaalset teenindusprotsessi, vaid pöörame olulist tähelepanu teenindaja sisemistele protsessidele, mis loovad eeldusi teeninduskontakti “õigeks” tundeks ja hoiakuks.

Loe rohkem »