Metaprofit » Konsultatsioonid » Supervisioon
Supervisioon

Supervisiooni teenus jõudis Eestisse organisatsiooni töönõustamise nime all. Meta-Profit oli üks esimesi ettevõtteid, kes Eestis 1996. aastal supervisiooni pakkuma ning tutvustama hakkas, olles lõpetanud pikaajalise väljaõppe Saksa der Roten Faden Institut poolt. Eestis tegutsevad superviisorid on peamiselt saksa koolkonna taustaga.

Mis on supervisioon?

Supervisioon on üks võimalikest organisatsiooni arenguvahenditest, mis toimub superviisori juhtimisel ning on jätkuv, pikaajaline protsess.

Supervisiooni põhieesmärk on soovitud muudatuste toetamine, seatud eesmärkide saavutamisele kaasa aitamine, tulemusteni jõudmine. Organisatsiooni puhul võivad soovitud eesmärkideks olla näiteks ladusam koostöö, efektiivsem otsustamine, paranenud protsessid, mis viivad paranenud ärilise tulemuslikkuseni, olgu nendeks kasumi-, kasvu- või muud eesmärgid. Supervisiooniprotsess eeldab tihedat ning avatud koostööd organisatsiooni juhtkonnaga, kellega koos pannakse paika protsessi eesmärgid ning liigutakse nende saavutamise suunas.

Supervisioon on väga tõhus keerukatel ning muudatuste perioodidel – kui meeskonnal endal tuleb luua muutusi või parimal viisil reageerida väliste muutuste survele.

Supervisioon võib toimuda:

  1. tervikorganisatsiooni,
  2. meeskonna/grupi,
  3. individuaalsel tasandil.

Enamasti terviklik supervisiooniprotsess sisaldab kõiki neid alaprotsesse, millele võivad lisanduda ka temaatilised (lühi)koolitused, täiendamaks vajadusel töötajate ja juhtide teadmisi.

Kui koolituste läbiviimisel on fookuses peamiselt uute teadmiste edasiandmine või oskuste harjutamine, siis supervisiooni käigus tegeletakse eelkõige protsesside, käitumise, kultuuri ümberkujundamisega soovitud suunas. Koolituste ning supervisiooni omavaheline kombinatsioon võib olla väga tõhus uute oskuste omandamisel ning nende ellurakendamisel.

Supervisioonis aidatakse meeskonnal tervikuna ning igal meeskonnaliikmel eraldi püstitada endale eesmärke, töötada välja süsteemid nende ellurakendamiseks ja toetatakse igakülgselt nende saavutamist.

Supervisiooni protsessis teadvustavad meeskonnaliikmed oma ressursse ja leiavad võimalusi kogu oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks. Väga tähtis on võimalus üheskoos tööprobleemidele parimaid lahendusi leida ning nende põhjal motiveeritult tegutseda.

Tulemuslikkuse tagab supervisiooniprotsessi etapiviisilisus, st. regulaarsed kohtumised, mille sagedus on kokku lepitud. Eriti oluline on siin pikema ajaperioodi efekt, kuna uute hoiakute ja käitumisharjumuste kujunemine vajab püsivat hoolt.

Vajadusel aitab superviisor kolleegidel omavahel emotsionaalseid ja keerulisi teemasid läbi rääkida. Supervisiooni teemaks võivad olla nt omavahelised suhted meeskonnas, nii kinni jooksnud kui edukalt lahendatud klientidega seotud juhtumid, töö korralduslikud küsimused.

Supervisioon sobib nii suurele kui väikesele ettevõttele, sõltumata tegevusalast.

Iga organisatsiooni normaalne elutsükkel sisaldab endas keerukamaid perioode , mil muutuvad inimeste arendamise vajadused. Üldistusena võib öelda, et  perioodidel, mil organisatsioon soovib ellu viia suuremahulisi muudatusi, parendada olulisi protsesse või on juba kokku puutunud probleemidega, mille lahendamiseks on sisemised ressursid ebapiisavad, võib oluliselt kasvada vajadus konsultatsiooniteenuste järele. Lisaks supervisiooniprotsessile kui ühele lahendusele, võib osutuda vajalikuks kasutada teisi arenguvahendeid, nagu individuaalteraapia/-nõustamine, coaching, kriisinõustamine jt. Meie poolt pakutavate konsultatsiooniteenustega võite tutvuda vasakul avanenud linkide all.

Telli supervisioon