Metaprofit » Koolitused » Juhtimine
Juhtimiskoolitused

Õppiva ja efektiivse organisatsiooni juhtimine eeldab juhi enda aktiivset ja positiivset hoiakut uute teadmiste ja oskuste suhtes. Reeglina juhid õpivad palju ja neil o­n kujunenud õppimise suhtes kindlad seisukohad. Meie kogemustele toetudes võime välja tuua järgmised juhtide hoiakud õppimise suhtes:

  • Aktiivne ja positiivne, maksimaalselt erinevaid koolkondi ja meetodeid kasutav.
  • Aktiivne ja positiivne, kuid truu kindla(te)le süsteemile, teooriale ja sageli ka selle pakkujale.
  • Passiivne ja positiivne – ise koolitustel ei osale (või osaleb minimaalselt), samas soosib oma personali õppimist
  • Aktiivne/passiivne ja negatiivne – enamasti o­n olemas individuaalne negatiivne kogemus seoses koolitusega või lihtsalt leiab, et see o­n mõttetu energia ja raha raiskamine.

Meie juhtimiskoolitused o­n mõeldud erinevatele juhtidele, nii alles alustavatele kui ka kogenud ja tõelistele tippjuhtidele. Valiku nendest leiate allpool.

Mida me ootame oma töötajatelt tänapäeval? Kas saab piirduda vaid sellega, et erialane kompetents on kõrgel tasemel? Läbi igapäevase praktika saame me hinnata, kuivõrd hästi ja professionaalselt tuleb töötaja toime kõikide tööolukordadega (suhtlemine kliendiga, kolleegidega, probleemide lahendamine, sujuv ülesannete täitmine, eneseregulatsioon jne). Olulised on kõik  võtmekompetentsid, mille olemasolu tuleb osata hinnata ja mis aitavad meil aru saada, kas töötaja sobib oma tööalasesse rolli.

Koolitusel tutvume ja õpime rakendama töötajate analüüsimiseks kompetentsimudelit, tutvume mudeli iga välja elementidega ning hindamisvõimalustega.  

Loe rohkem »

2017 a. läbi viidud KOV haldusreformist on möödunud juba üle 3 aasta. Omavalitsustes on ühinemiste, muudatuste periood läbitud, taastunud on igapäevane töörütm. Samas puutume koostöös erinevate omavalitsustega ikkagi kokku olukordadega, kus varjatult võib eristada”meie” – “teie” tunnet, kus nüüd suuremate omavalitsuste tekkega on suurenenud ka juhtide/võtmeisikute meeskond ning  juhtimisalaste oskuste veelgi paremaks muutmiseks tuleks rakendada uusi oskusi ja teadmisi eemsärgiga  luua vallavalitsuse meeskonnast veelgi efektiivsem ja koostöövalmim meeskond.

Koolitus põhineb juhtimismudelil 5+ (Meta-Profit ©).  

Loe rohkem

Antud juhtimiskoolitus on mõeldud erivaldkondadest juhtidele.

Loe rohkem »

Antud juhtimiskoolituse laiem eesmärk o­n õpetada osalejatele teiste inimestega professionaalse ümberkäimise kunsti selliselt, et neid lihtsamini kaasata planeeritud tegevustesse, võimaldada juhil kergemini saavutada püstitatud eesmärke koos oma meeskonnaga.

Loe rohkem »

Spetsialistist juhiks kujunemine o­n üks klassikalisi arendusteemasid paljudes organisatsioonides. Koolitus sobib igale uuele juhile.

Loe rohkem »

On oluline optimaalsete energiakuludega leida vajalik ja sobiv töötaja. Tihti takerdutakse uue personali otsingutel CV-de sorteerimisel või intervjuude korraldamisel ning on keeruline tuvastada, kes kandidaatidest on see ÕIGE.

Loe rohkem »

Me kõik teame, et meile o­n antud 24 tundi ööpäevas ning sellest peab jätkuma kõigiks tegevusteks, mis o­n vajalikud meie töökeskkonnas, isiklikus ja sotsiaalses elus.

Loe rohkem »

Iga juhi jaoks o­n põhitõde – kui soovid olla edukas juht, pead olema eelkõige väga hea enesejuht! Lihtne ja selge, kuid mitte alati lihtsalt toimiv reaalses elus…

Loe rohkem »

See o­n põnev ja teistmoodi juhtimiskoolitus, mille põhierinevuseks o­n kasutatav meetod. See o­n õppimine aktiivtegevuse kaudu.

Loe rohkem »

See o­n kursus neile, kes tahavad analüüsida ja arendada endas liidriomadusi. Liidrist räägitakse palju, kuid endas liidriomadusi arendada igaühel ei õnnestu. Kuidas seda teha ja millisel viisil – o­n ühed selle kursuse teemadest.

Loe rohkem »

Koolituse programm lähtub individuaalse juhtimise ideest ehk juhtide oskusest mõista oma alluvate psühholoogilisi eripärasid ning neid arvestades saavutada organisatsiooni jaoks suurim efektiivsus.

Loe rohkem »

See süsteemne ja eriline ärijuhtimise kursus põhineb kaasaegsetel NLP-tehnoloogiatel (NeuroLingvistiline Programmeermine). On väga palju asju, mida tänapäeva juht peab teadma ja oskama selleks, et olla ja jääda edukaks.

Siin o­n omavahel tihedalt läbi põimunud juhi isiksuse iseärasused, tema omadused ja oskused, tema inimeste ja protsesside juhtimise võime, organisatsiooni arendamise tehnoloogiate olemasolu, jne. Meie eristame juhtimises kui tervikus 3 olulist põhivaldkonda, mida o­n oluline pidevalt täiustada. Need o­n:

Loe edasi…

Käesoleva koolituse eesmärgiks on eelkõige anda juhtidele kindlust, tuge ja praktilisi tehnikaid arenguvestluste läbiviimiseks oma töötajatega. Koolitus keskendub nendele küsimustele, mis seisavad juhi ees, kui reaalne töötaja on tulnud arenguvestlusele ning juht tunneb vajadust vestluse juhtimise, nõustamise, tagasiside andmise oskuste täiendamise järele.

Loe edasi

Ettevõtete juhid seisavad sageli olukorra ees, kus töötajad tunnevad, et “kõik” on halvasti – tööõhkkond on vaenulik, infot ei edastata piisavalt, arusaamatuks jäävad paljud otsused ja töökorralduse muudatused, tööülesanded kuhjuvad ja seetõttu tuntakse end läbipõlenuna. Kuidas saame siin  töötajatele toeks olla? Kuidas olukord nii lahendada, et töötajad oleksid motiveeritud ning pühendunud ja ka ettevõttes oleks juhtimine ning tööprotsessid maksimaalslet efektiivselt korraldatud?

Loe edasi