Metaprofit » Ettevõttest » Õppekorraldus ja andmekaitsereeglid

1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.metaprofit.ee), e-posti teel ( meie@metaprofit.ee) või telefoni teel (641 2281).

1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel ( meie@metaprofit.ee) või telefoni teel (6412281)

1.3. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele loetakse täienduskoolitusele vastuvõetud õppijaks.

1.4. Täiendkoolituseasutuse pidajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% tagasi.

1.5. Koolitusel osaleja  arvatakse koolituselt  välja kas  sooviavalduse põhjal või  talle esitatud arve maksmata jätmisel.  Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

2. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

2.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kas enne koolituse algust või kokkuleppeliselt peale koolitust . Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

2.2. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada täiendkoolitusasutust e-kirja teel (meie@metaprofit.ee).

2.3. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 3 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust  (juhul, kui koolitatavale on esitatud ettemaksu arve). Koolitusest loobumise teatamisel 1-2 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust (juhul, kui koolitatavale on esitatud ettemaksu  arve).  Koolitusele  mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata.

2.4. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% tagasi..

3. Koolituse läbimisel väljastatav dokument.

3.1. Koolituse läbimisel väljastab täienduskoolitusasutus dokumendi, mis on nimetatud õppekavas. Dokumendi väljastamisel lähtub täiendus -koolitusasutus sellest, kas õppija saavutas koolituse käigus õpitulemused või mitte. Juhul, kui õpiväljundite omandatut hinnatakse ja õppija need saavutab, väljastatakse talle tunnistus. Kui õppija osaleb koolitusel, kus õpiväljundeid ei hinnata või õppija ise ei soovi hindamisprotsessis osaleda, väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud   koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1. Täiendkoolituse õppekavad on vastavuses „Täiendkoolituse standard“-s sätestatuga. (19.09.2015 haridus – ja teadusministri määrus nr 27)

1.2. Koolitajad on nimetatud vastavates avatud koolituste õppekavades, koolitajate kvalifikatsiooni, õpi – ja töökogemustega on võimalik tutvuda kodulehel  www.metaprofit.ee

1.3. Kõik avatud koolitused toimuvad Meta-Profiti koolituskeskuses aadressil Madara 29, Tallinn.

2. Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord

2.1 Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonselt

2.2. Kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimise abil on tagatud süstemaatiline  kliendi ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine

2.3 Osalejate  kohta kogutakse järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood  on vajalik tunnistuse/tõendi jaoks  jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

 

Meta – Profit OÜ (reg. kood 10116867) (edaspidi „Meie“) on koolitusettevõtja ja Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige. Pakume oma klientidele organisatsioonisiseseid koolitusi, mis aitavad kaasa isiksuse arengule, kasvatavad organisatsiooni efektiivsust ja ühtlustavad organisatsioonikultuuri. Viime läbi uuringuid ja diagnostikat ning nõustame juhtkonda.

Käesolevates andmekaitsereeglites kirjeldame ja selgitame, kuidas, millal ja miks Me töötleme Teie isikuandmeid, milliseid väärtuseid ja üldpõhimõtteid töötlemisel järgime ja millised on Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega.

 1. Meie väärtused ja üldpõhimõtted isikuandmete töötlemisel

Tegutseme seaduslikult. Meil on Teie isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus ja töötleme Teie isikuandmeid just sellel alusel. Töötlemine on õiglane ning arusaadav ning mõistetav isiku jaoks, kelle isikuandmeid Me töötleme.

Lähtume eesmärgist. Määrame isikuandmete töötlemiseks õiguspärase eesmärgi ja töötleme isikuandmeid ainult sel eesmärgil. Avaldame Teile isikuandmete töötlemise eesmärgi selgelt ja arusaadavalt.

Kogume isikuandmeid minimaalselt. Kogume ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid. Isikuandmete kogumisel lähtume isikuandmete töötlemise eesmärgist, st Me ei kogu rohkem isikuandmeid kui vaja.

Hoiame isikuandmeid õigetena. Vajadusel ajakohastame isikuandmeid ja parandame isikuandmed, mille õigsus on oluline isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast.

Kaitseme Teie isikuandmeid. Suhtume Teie isikuandmete töötlemisse hoolsalt ja anname endast parima, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud. Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Valime koostööpartnereid hoolikalt. Edastame isikuandmeid enda volitatud töötlejatele, kellega oleme eelnevalt sõlminud andmetöötluslepingu. Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmeid turvalisust.

Säilitamise piirang. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik andmekaitsereeglites määratud eesmärkide saavutamiseks. Vaidlustega seotud Isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni. Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

 

 1. Meie roll isikuandmete töötlejana

Töötleme oma klientide ja koostööpartnerite esindajate isikuandmeid, samuti Meie veebilehe kaudu Meie poole pöördunute, kes ei ole Meie kliendid, isikuandmeid („Teie“).

Meie klientideks võivad olla nii juriidilised isikud kui ka füüsilised isikud. Arvestades, et Meie koolitusel osalevad füüsilised isikud, käsitleme käesolevates andmekaitsereeglites kliendina ka Meie juriidilisest isikust kliendi esindajana koolitusel osalevaid füüsilisi isikuid.

Töötleme isikuandmeid nii vastutava kui volitatud töötlejana. Vastutava töötlejana määrame ise isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Volitatud töötlejana järgime isikuandmete töötlemisel vastutava töötleja kirjalikke juhiseid. Volitatud töötlejana töötleme Me isikuandmeid Meie juriidilisest isikust kliendiga sõlmitud andmetöötluslepingust tuleneva kirjaliku juhise kohaselt.

 

 1. Isikuandmete saamise viis

Me saame isikuandmed otse Teilt kui Te osalete Meie koolitusel, Samuti siis kui Te  pöördute Meie poole Meie Veebilehe kaudu, e-kirja teel, kirja teel või helistades või osalete Meie korraldatud kampaanias.

Kui Te esindate Meie juriidilisest isikust klienti siis saame Teie isikuandmed koolituslepingut sõlmides või koolituslepingu täitmise käigus. Juriidilisest isikust kliendi esindajana võite Te Meile edastada oma teiste esindajate ja/või koolitatavate isikuandmeid.

 

 1. Töödeldavad isikuandmed

Töötleme eelkõige neid isikuandmeid, mida on vaja koolituslepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil, võimalikult vähesel määral ja ainult selgel õiguslikul alusel.

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg.
 • kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
 • teenuse osutamisega seotud andmed, nt lepingu täitmisega ja teenuse tarbimisega seotud andmed, päringud, kaebused, maksekäitumise teave;
 • teenusega rahuolu andmed, nt koolituse mitteanonüümsete rahuloluküsitluste vastused;
 • kampaaniates osalemise andmed, nt osalemise info ja võidetud auhinnad;
 • finantsandmed, näiteks krediidi või kohustuste või tehingute kohta;
 • suhtlusandmed, näiteks e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne.

 

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel ja järgnevatel õiguslikel alustel:

Jrk nr Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
1 Teenuse osutamine, läbirääkimiste pidamine teenuse osutamise tingimuste üle, s.h hinnapakkumise esitamine, osutatud teenuse analüüs. lepingu täitmine
2 Õigusaktidest tulenevate Meie õiguste realiseerimine ja kohustuste täitmine, sh raamatupidamiskohustuse täitmine. lepingu täitmine ja Meie juriidilise kohustuse täitmine
3 Teie päringute ja taotluste menetlemine. lepingu täitmine ja Meie juriidilise kohustuse täitmine
4 Teile teadete edastamine. Meie õigustatud huvi
5 Teie päringute vastuvõtmine ja menetlemine, Teie päringutele vastamine. Meie õigustatud huvi
6 Kampaaniate korraldamine Teie nõusolek

 

 

 1. Teie õigused isikuandmetega seonduvalt

Andmekaitse üldmäärus annab Teile ulatuslikud õigused seoses Teie isikuandmetega:

 • Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.
 • Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
 • Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
 • Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
 • Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.
 • Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
 • Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3.peatükist.

Kui Te soovite kasutada mõnd isikuandmete töötlemisega seotud õigust või Teil on küsimus isikuandmete töötlemise kohta siis palun saatke Meile sellekohane e-kiri aadressil: meie@metaprofit.ee. Me vastame tavaliselt ühe kuu jooksul ning kui vastus eeldab isikuandmete väljastamist, kontrollime eelnevalt taotluse esitaja isikusamasust.

Kui Teid ei rahulda Meie antud vastus siis saate alati pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole (www.aki.ee).

 

 1. Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete töötlemise rikkumisest või rikkumise ohust aadressil meie@metaprofit.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

 

 1. Mis on „küpsised“ ja miks me neid kasutame?

Me kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja arvuti kõvakettale ja aitavad Meil Teile pakutavaid veebilehe teenuseid parandada ja neid Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Te suhtlete Meie veebilehega. Peale selle võime koguda teavet Teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Teie kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded. Neid andmeid kasutame statistilistel eesmärkidel Meie veebilehe parandamiseks ja Teile kohandatud sisu kuvamiseks.

Kui Te eelistate, et Teie isikuandmeid veebilehel ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

 

 1. Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik Andmekaitse reeglites märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a). Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

 

 1. Kus on avaldatud kehtivad Andmekaitsereeglid?

Kehtivad Andmekaitsereeglid on kättesaadavad Meie veebis www.metaprofit.ee. Palun arvestage, et võime Andmekaitsereegleid aeg-ajalt ajakohastada.