Metaprofit » Ettevõttest » Õppekorraldus

Õppekorralduse alused

1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.metaprofit.ee), e-posti teel ( meie@metaprofit.ee) või telefoni teel (641 2281).

1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel ( meie@metaprofit.ee) või telefoni teel (6412281)

1.3. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele loetakse täienduskoolitusele vastuvõetud õppijaks.

1.4. Täiendkoolituseasutuse pidajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% tagasi.

1.5. Koolitusel osaleja  arvatakse koolituselt  välja kas  sooviavalduse põhjal või  talle esitatud arve maksmata jätmisel.  Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

2. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

2.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kas enne koolituse algust või kokkuleppeliselt peale koolitust . Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

2.2. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada täiendkoolitusasutust e-kirja teel (meie@metaprofit.ee).

2.3. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 3 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust  (juhul, kui koolitatavale on esitatud ettemaksu arve). Koolitusest loobumise teatamisel 1-2 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust (juhul, kui koolitatavale on esitatud ettemaksu  arve).  Koolitusele  mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata.

2.4. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% tagasi..

3. Koolituse läbimisel väljastatav dokument.

3.1. Koolituse läbimisel väljastab täienduskoolitusasutus dokumendi, mis on nimetatud õppekavas. Dokumendi väljastamisel lähtub täiendus -koolitusasutus sellest, kas õppija saavutas koolituse käigus õpitulemused või mitte. Juhul, kui õpiväljundite omandatut hinnatakse ja õppija need saavutab, väljastatakse talle tunnistus. Kui õppija osaleb koolitusel, kus õpiväljundeid ei hinnata või õppija ise ei soovi hindamisprotsessis osaleda, väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud   koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1. Täiendkoolituse õppekavad on vastavuses „Täiendkoolituse standard“-s sätestatuga. (19.09.2015 haridus – ja teadusministri määrus nr 27)

1.2. Koolitajad on nimetatud vastavates avatud koolituste õppekavades, koolitajate kvalifikatsiooni, õpi – ja töökogemustega on võimalik tutvuda kodulehel  www.metaprofit.ee

1.3. Kõik avatud koolitused toimuvad Meta-Profiti koolituskeskuses aadressil Koskla 16, Tallinn.

2. Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord

2.1 Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonselt

2.2. Kliendi tagasisidesüsteemi olemasolu ja toimimise abil on tagatud süstemaatiline  kliendi ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, rahulolu ja tagasiside jälgimine ning sellega arvestamine

2.3 Osalejate  kohta kogutakse järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood  on vajalik tunnistuse/tõendi jaoks  jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.