Metaprofit » Uuringud » Rahulolu-uuring 50
Rahulolu-uuring 50

Rahulolu-uuringu eesmärgiks o­n töötajate rahulolu selgitamine töö ja konkreetse organisatsiooni kontekstis ja muutuste kavandamine toetudes saadud tulemustele.
Rahulolu-uuring 50 koosneb 10 põhiparameetrist ja 50 küsimusest.

Rahulolu põhiparameetrid:

 • Kollektiivi iseloom
 • Psühholoogiline õhkkond (sisekliima)
 • Probleemide ja konfliktide lahendamine
 • Töötasu ja ergutamine
 • Karjääri ja perspektiivi võimalused
 • Töö organiseerimine
 • Puhkamisvõimalused ja puhkus
 • Töö sisu
 • Juhtimine
 • Töötingimused

Rahulolu uuring o­n hea nii suurte kui väikeste kollektiivide rahulolu analüüsiks ja organisatsiooni kinnijäämiskohtade selgitamiseks.

Rahulolu uuring annab juhtkonnale võimaluse saada hea ülevaade rahulolu hetkeseisust kolmel tasandil:

 • Üksiktöötaja tasandil (vaid kokkuleppel töötajaga, et tema personaalseid andmeid võib avaldada)
 • Struktuurüksuse tasandil
 • Kogu organisatsiooni tasandil

Rahulolu-uuring annab võimaluse võrrelda konkreetse struktuurüksuse rahulolu võrreldes kogu organisatsiooni rahuolu seisuga, ning kaardistada ka üksiku struktuurüksuse siseseid tendentse.

Rahulolu-uuring töötab eriti hästi koos organisatsiooni töönõustamise protsessiga (kui selle osa) või koolitustega. Sel juhul kavandatakse uuringu tulemuste põhjal konkreetsed muutused, mis aitavad parandada rahulolu seisu organisatsiooni erinevatel tasanditel.

Rahulolu-uuring 50 kajastab rahulolu taset ning rahulolematuse taset eraldi, mis võimaldab organisatsioonil saada eriti hea ülevaade kriitilistest valdkondadest (kõrge rahulolematus), mis vajavad kiiret sekkumist. Madal rahulolu ei pruugi vajada sekkumist.

Rahulolu uuring kui iseseisev projekt annab organisatsiooni juhtkonnale hea ülevaate organisatsiooni “kliimast”, sellest, kuidas töötajad ennast firmas tunnevad, millised o­n võtmepunktid rahulolu taseme tõstmiseks organisatsioonis ning võimaluse saadud tulemustele tuginedes iseseisvalt muutusi kavandada.

Kuidas rahulolu-uuringut läbi viiakse?

Rahulolu-uuring 50 pakume teile elektroonsel kujul (juhul, kui kõigil töötajatel ei ole ligipääsu arvutile, võib osa küsimustikke täita paberkandjal ning elektroonsesse keskkonda saab need sisestada personalitöötaja), see o­n eriti kiire ning mugav viis.

Saadame teie firma kontaktisiku (sekretär, personalijuht) kaudu kõigile töötajatele e-mailiga lingi meie kodulehel asuvasse keskkonda, kus peale enese identifitseerimist saab hakata küsimustikku täitma. Küsimustiku täitmine nõuab töötajalt reeglina maksimaalselt 15 min. Küsimustikuga o­n kaasas ka tutvustav kaaskiri (soovitavalt ka juhtide poolt) ning täitmise juhend.

Edasi o­n võimalik valida 2 erinevat toimimisvarianti:
1) Lühem – me töötleme andmed, teeme kokkuvõtted ning esitame need juhtkonnale koos analüüsiga, millised o­n eriti tugevad ja millised kriitilised valdkonnad. Millele peaks enam tähelepanu pöörama ja kuidas seda võiks arvestada järgmiste sammude tegemisel. Uuringu analüüsis o­n välja toodud firma rahulolu seis tervikuna ning struktuurüksuste lõikes. Samuti o­n võrreldud struktuurüksusi omavahel ning firma keskmiste tulemustega.
2) Pikem – peale küsimustiku täitmist o­n vastanutel võimalus osaleda individuaalsel intervjuul Meta-Profiti konsultandiga. Intervjuude käigus täpsustame ning laiendame antud vastuseid ja püüame leida rahulolematuse-rahulolu (tegelikke) põhjuseid. Intervjuudes saab juhtkond reeglina väga olulist täiendavat infot andmete analüüsiks ja tõlgendamiseks ning muutuste planeerimiseks. Pikema variandiga kaasnevaks positiivseks efektiks o­n ka töötajate kaasamine, mis omakorda suurendab rahulolu. Intervjuu kestvuseks o­n 45 min.

Rahulolu-uuringusse o­n võimalik kaasata kõik firma töötajad või vaid kindlad osakonnad.

Konkreetse töötaja ajakulu seoses rahulolu-uuringuga o­n maksimaalselt 1 tund (15 min. küsimustiku täitmiseks + 45 min. intervjuu)

Rahulolu-uuringu väljundiks o­n kirjalik ja graafiline kokkuvõte/analüüs ning põhjalik suuline tagasiside juhtkonnale.

Võtke meiega ühendust ning koostame teie organisatsioonile pakkumise lähtudes kavandatava uuringu mahust ning teie eelistustest:

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST: