Metaprofit » Koolitused » Juhtimine » PSÜHHOSOTSIAALSED OHUTEGURID – TÖÖSTRESSI ENNETAMINE JA TÖÖTAJATE HEAOLU SUURENDAMINE

 

“PSÜHHOSOTSIAALSED OHUTEGURID – TÖÖSTRESSI ENNETAMINE JA TÖÖTAJATE HEAOLU SUURENDAMINE”

“Ettevõtte omanikule edastati pöördumine töötajatelt, mille sisuks oli suur rahulematus ettevõtte sisekliimaga. Emotsionaalse sisuga dokumendis oli toodud välja tegevjuhi puudulik suhtlemisoskus, halvustav suhtumine töötajatesse. Töötajatele oli jäänud mulje, et palga suuruse ning lisatasude määramise otsustab  juht isiklike eelistuste põhjal. Lisaks on töötajad ülesannetega ülekoormatud, ei saada aru muudatustest ettevõttes ega teata midagi ka tulevikuplaanidest. Kokkuvõtteks oli töötajatel motivatsioon nii langenud, et lahenduseks nähti lahkumist ettevõttest. Alla olid kirjutanu 35% kollektiivist. Kuna ettevõte tegutses valdkonnas, kus personali oli raske leida, oli siin omanikul kiire ülesanne leida lahendus, mis tagaks töötajate motiveerituse ja pühendumuse ning ka ettevõttele parima juhtimise.”

Ettevõtete juhid seisavad sageli olukorra ees, kus töötajad tunnevad, et “kõik” on halvasti – tööõhkkond on vaenulik, infot ei edastata piisavalt, arusaamatuks jäävad paljud otsused ja töökorralduse muudatused, tööülesanded kuhjuvad ja seetõttu tuntakse end läbipõlenuna. Kuidas saame siin  töötajatele toeks olla? Kuidas olukord nii lahendada, et töötajad oleksid motiveeritud ning pühendunud ja ka ettevõttes oleks juhtimine ning tööprotsessid maksimaalslet efektiivselt korraldatud?

Kõige tõhusam viis on probleeme ennetada. Kui aga psühhosotsiaalsetest ohuteguritest tulenevad riskid on olemas, on vajalik töötajate toetamine ja probleemide lahendamine. Kuna sageli on raske määratleda – kas tegemist on põhjendatud probleemiga või on tegu emotsionaalse tasakaalutuse ja subjektiivse kriitikaga, on parim lahendus kaasata väliskonsultant/koolitaja, kes kaardistab tekkinud tekkinud ohutegurid, töötab koos juhiga välja võimalikud lahendused ning ka edasise tegevusplaani.

Võimalikud ohutegurid –

 krkiusamine ja ahistamine tööl,

ebavõrdne kohtlemine,

optimaalse töökoormuse puudumine,

ajapuudus, tööprotsesside liigne koormatus ja kattumine,

vähene kaasatus ja otsustusõigus oma töö suhtes,

mitteläbipaistvus motivatsioonisüsteemis,

puudulik infovahetus,

läbipõlemine,

puuduv sotsiaalne toetus,

emotsionaalse tasakaalu puudumine,

jne.

Tuginedes Meta-Profiti pikaajalisele kogemusele töös organisatsioonidega (24a) on meie koolitajad – konsultandid koostööpartneriks töökeskkonna parandamisel ja ka riskide ennetamisel:

  • psühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamine ja riskide kindlakstegemine organisatsioonis. Tööprotsesside kaardistamine (analüüs), vestlused, ankeedid, testid, intervjuud. 
  • tegevuskavade koostamine eesmärgiga parendada organisatsiooni üldist sisekliimat ning vähendada ka iga üksiku ohuteguri olemasolu.
  • Erinevad motivatsiooni-, suhtlemis-,  enesejuhtimis-, stressijuhtimisalased koolitused töötajatele.
  • psühholoogiline nõustamise ja supervisooni läbiviimine töötajatele.
  • coachingusessioonid ja koolitused juhtidele vajalike juhtimisalaste muudatuste tegemiseks.
  • Kovisioonigruppide juhtimine lahendamist vajavatel teemadel.

Lahenduste väljatöötamisel, pakkumuste koostamisel ja elluviimisel lähtume igast konkreetsest meekonnast ja tema hetkeolukorrast, vajadustest ja ootustest.  Antud valdkonna juhtivkonsultant/koolitaja on Meta-Profiti superviisor – coach Alexander Kotchubei.

Lisainfo – meie@metaprofit.ee, tel: 641 2281, müügijuht Anu Kaiv.

 

Küsi pakkumust: