Metaprofit » Koolitused » Koolitused haridusasutustele » Arenguvestluse läbiviimise oskused – klassijuhataja arenguvestluse juhina
Arenguvestluse läbiviimise oskused - klassijuhataja arenguvestluse juhina

Kõik õppeasutused viivad  läbi arenguvestlusi tuginedes PGSi ja õppeasutuse poolt kehtestatud korrale. Mõnede pedagoogide jaoks o­n arenguvestlused pigem rutiinne ja formaalne protseduur, mida tuleb põhitöö kõrvalt ära teha. Teised aga leiavad, et arenguvestlus o­n hea võimalus rääkida oma õpilastega teemadel, mida tavaliselt ajapuuduse, töökoormuse tõttu muul ajal ei saa teha. Arenguvestluse käigus avaneb võimalus rääkida õpilasega, lapsevanema/hooldajaga ka õppeprotsessi puudutavatel kõrvalistel teemadel, näha õpilase enda tajumist, arutada tema tulevikuperspektiive. Siinkohal võib arenguvestluse käigus tekkida olukord, kus õpilasega/lapsevanemaga vesteldes tunneb pedagoog, et tal jääb puudu dialoogi juhtimise, nõustamise, küsimuste esitamise, tagasiside andmise oskustest.

Käesolev koolitus keskendubki just nendele küsimustele, mis seisavad õpetaja ees, kui õpilane ja lapsevanem/hooldaja o­n tulnud arenguvestlusele.
Koolitus sisaldab  arenguvestluste läbiviimise protseduuri, psühholoogilist juhtimist,  enda ettevalmistust, õpilase ettevalmistust, vestluse juhtimist, positiivse ja negatiivse tagasiside andmist, küsimuste esitamise tehnikaid. Koolituse käigus töötame läbi ka konkreetseid juhtumeid, analüüsime peamisi vigu, mida pedagoogid vestlustel teevad, jagame vestluse juhtimise kuldreegleid ja tehnikaid.

Koolitus o­n suunatud arenguvestluste otsestele läbiviijatele praktiliste tehnikate ning küsimuste tundmaõppimiseks. Koolitus sisaldab mitmeid praktilisi ülesandeid ja harjutusi, mis sisaldavad endas psühholoogilisi rollimänge, vestluse juhtimise strateegiate kaardistamist, mille käigus saavad osalejad saadud teadmisi kohe praktikas rakendada, proovile panna, viimistleda. Praktilistele ülesannetele järgneb arutelu ja analüüs, kus osalejad saavad vahetada erinevaid kogemusi.

Koolituse eesmärgid:

  • Pakkuda õpetajatele psühholoogilist tuge arenguvestluste efektiivseks läbiviimiseks.
  • Õpetada tõhusaid dialoogi juhtimise tehnikaid ja tagasiside andmise reegleid.
  • Õpetada tulema toime konfliktidega ja maandama õpilase/lapsevanema vastupanu.
  • Õpetada genereerima toetavaid uskumusi arenguvestluse efektiivsemaks läbiviimiseks

TEEMAD:

  • Pedagoogi uskumused arenguvestlusega seoses ja nende mõju tervikprotsessile. Klassijuhataja piiravad ja toetavad uskumused enda/õpilase suhtes arenguvestluse eel ja selle käigus. Kuidas uskumused mõjutavad arenguvestluste kulgu? Kuidas genereerida toetavaid uskumusi?
  • Arenguvestluste juhtimise maatriks – sotsiaalne etapp, eesmärkide sõnastus ja arenguvestluste baasskeem, teemakäsitlus, “hüvastijätu” protseduur. Kuidas arenguvestlust efektiivselt kavandada ja läbi viia?
  • Vestluse juhtimise tehnikad – milliseid küsimusi küsida, miks, milleks ja kuidas? Küsimuste tehnikad. Konsulteerimise ja nõustamise vajalikkus ning oskus.
  • Tagasiside andmise reeglid – Kuidas anda positiivset ja negatiivset tagasisidet arenguvestluses osalevale õpilasele/lapsevanemale? Negatiivse tagasiside andmise põhireeglid. Tagasiside väärtus/tähtsus õpilase arengu ja edasise koostöö seisukohalt.
  • Ootamatused arenguvestlustel – sagedasemad juhtumid, nende analüüs. Toimetulek õpilase/lapsevanema vastupanuga, õpetaja roll lapse ja lapsevanema vahelises konfliktis. Pingelise/konfliktse olukorra “maandamise” erinevad võimalused.

Sihtgrupp: klassijuhatajad

 

Telli koolitust: