Metaprofit » Koolitused » Koolitused haridusasutustele » Esinemise loovus
Esinemise loovus

Küllap meenutab iga õpetaja seda aega kui ta oli ise õpilane? Oli neid õpetajaid, kes valdasid oma õppeainet väga põhjalikult, kuid kelle esinemisoskuste puudulikkuse tõttu see aine väga vaevaliselt õpilasteni jõudis. Ja oli neid, kes olid nii säravad ja loovad, et nende tundidest ei raatsinud ükski õpilane põhjuseta puududa.

Iga pedagoogi üks peamisi eesmärke o­n õppekava efektiivne edasiandmine. See nõuab temalt eelkõige süvenemist õppematerjali tunni ettevalmistamisel ning eesmärgile orienteeritud ja õppimist motiveerivat tegutsemist tunni läbiviimisel. Siinkohal seisab õpetaja küsimuse ees: Kuidas oma õpilasi paremini motiveerida? Kuidas äratada õpilaste huvi konkreetse õppeaine/teema vastu. Üheks vastuseks sellele küsimusele võib olla – loov esinemine. Esinemise loovuse all mõtleme antud koolituse raames erinevaid lähenemisviise õppeainele ehk millises võtmes konkreetne teema õpilasteni jõuab. Lähenemiseviiside efektiivsus selgub aga õpilaste tagasisidest ja õpetaja enesetundest, mida ta tunni käigus kogeb. Siin võib pedagoogil vaja minna suhtlemise ja enesekehtestamise üldiste seaduspärasuste tundmist, et osata paremini toime tulla aine edasiandmise käigus esinevate “konksudega” ning operatiivselt vahetada oma esinemise viisi vastavalt klassi ootustele.

Antud koolitusprogramm o­n praktiline ja rakenduslik esinemiskursus, mis haarab endasse olulisemaid nüansse, mille käsitlemist/omandamist loovaks esinejaks pürgivad pedagoogid vajavad. Koolitus o­n üles ehitanud aktiivse treeningu põhimõttel, kus lühikesele teemakäsitlusele järgnevad harjutused ja grupitööd, mis põhinevad läbitud teoorial ning mis võimaldavad saadud teadmisi kohe praktikas rakendada, proovile panna, täiendada. Praktilistele ülesannetele järgneb kindla suunitlusega arutelu ja analüüs, kus osalejad saavad vahetada erinevaid kogemusi.

Koolituse eesmärgid:
– Õpetada praktilisi eelhäälestumise võtteid tunni läbiviimiseks
– Suurendada pedagoogi valikuvõimalusi tunni läbiviimise viiside valikul ja pakkuda praktilisi nippe klassi tähelepanu hoidmiseks
– Õpetada lähenema õpetamise protsessile mitmekesisemalt.
– Suurendada pedagoogi eneseusku ja enesekindlust klassi ees esinedes

TEEMAD:

  • Eelhäälestus loovaks esinemiseks – Psühholoogiline ettevalmistus tunni läbiviimiseks – mina kui esineja. Positiivse eelhäälestuse kunst ja praktilised võtted selle omandamiseks
  • Õpetaja imago. Õpetaja isiksuse tähtsus laste tähelepanu võitmisel. Milline õpetaja saab olla õpilaste silmis autoriteetne.
  • Kuidas võita õpilaste tähelepanu. Õpilaste tähelepanu võitmise võimaluste laiendamine ja uute oskuste omandamine. Kaasahaarava esinemise psühholoogilised nipid ja kuldreeglid.
  • Loov esinemine. Кas kunst või tehnoloogiate kogum. Õpilaste mõjutamine suhtlemisloovuse kasutamise abil – enda käitumismustrite rikastamine e. siiani kasutamata võimaluste avastamine esinemise sisu ja vormi ülesehituse osas.
  • Ootamatud olukorrad – kuidas tulla toime kontrolli kaotamisega õpilaste üle. Enesejuhtimine esinemise protsessis – lihtsad ja toimivad psühholoogilised tehnikad enese maandamiseks. Head ja toimivad enesekehtestamise võtted.

Sihtgrupp: pedagoogid

Koolituse kestvus: 2 päeva

 

Telli koolitust: