Metaprofit » Koolitused » Koolitused haridusasutustele » Õpetamine mudeldamise kaudu
Õpetamine mudeldamise kaudu

Igal inimesel (sealhulgas igal õpilasel ja ka õpetajal) o­n olemas oma sisemised ja enamasti teadvustamata õppimisstrateegiad, mille abil ta omandab uusi teadmisi, jätab informatsiooni meelde ning töötleb seda. Mõned õppimisstrateegiad o­n efektiivsed, sest aitavad õpilasel saavutada õppetöö käigus seatud eesmärke ja lihtsustavad materjali jäädvustamist. Kui õpetaja oskab ära tunda õpilase õppimisstrateegiad, saab ta õppetööd üles ehitada mitmekesisemalt ja sellisel viisil, et õpilas(t)e jaoks o­n see kergemini omandatav. Nende õppimisstrateegiate tundmaõppimisele keskendubki käesolev koolitusprogramm.

Vaadake koolis ringi. Teie ümber o­n palju õpilasi, kellel kõigil o­n erinev õppimise ja info tajumise viis. Kuidas õppida seda infot lugema ning õpetades kasutama. Kui me mõistame, mis teeb ühe õpilase teisest oluliselt edukamaks, saame sellega aidata ka teisi õpilasi olema õppeprotsessis edukamad.
Selleks o­n vaja kaardistada, kuidas erinevad õpilased puutudes kokku konkreetse ülesandega, toimivad. Käitumise mudeldamise eesmärgiks o­n leida olulised mõtlemise ja käitumise elemendid, mis aitavad konkreetsel õpilasel saavutada soovitud tulemust. Õpilaste õppimismudelite kaardistamine aitab õpetajal paremini mõista erinevate õpilaste õppimisstrateegiaid ja vastavalt nendele töötada välja efektiivseid õpetamisviise.

Oleme antud koolitusprogrammi üles ehitanud aktiivse treeningu põhimõttel, kus lühikesele teemakäsitlusele järgnevad harjutused ja grupitööd, mis põhinevad eelneval teemakäsitlusel ja osalejate kogemustel ning mis võimaldavad saadud teadmisi kohe praktikas rakendada, proovile panna, täiendada. Praktilistele ülesannetele järgneb arutelu ja analüüs, kus osalejad saavad vahetada kogemusi ja rikastada oma õpetamismeetodeid.

Koolituse eesmärgid:

  • Pakkuda võimaluse teadvustada ja analüüsida isiklikke õpetamisstrateegiaid
  • Teadvustada pedagooge mudeldamise oskuse vajalikkusest efektiivsete õpetamisstrateegiate loomise seisukohalt
  • Pakkuda õpetajale ülevaate erinevatest õppimisstrateegiatest
  • Õpetada looma efektiivseid õpetamisstrateegiaid toetudes loomulike õppimisstrateegiate seaduspärasuste ja laste meeldejätmisele

TEEMAD:

  • Õpetamisstiilide “seljakott”. Kuidas teha õpetamisprotsessi õpilasele meeldivamaks ja tulemuslikumaks. Isiklike õpetamisstiilide teadvustamine ning rikastamine.
  • Õppimisstrateegiad. Kuidas «diagnoosida» ja kaardistada õpilaste erinevaid õppimisstrateegiaid. Õppimisstrateegia sõltuvus kindla õpilase inimtüübist. Õpilase poolt kasutatava efektiivse õppimisstrateegia äratundmine ja selle rakendamine õppetöös.
  • Õpetamine mudeldamise kaudu. Neli loomuliku õppimise astet. Oluliste mõtlemise ja käitumise elementide eristamise (diagnostika) oskus. Üldisi psühholoogilisi õppimisstrateegiaid sisaldava õpetamisstrateegia väljatöötamine ja harjutamine.

Sihtgrupp: aineõpetajad

Koolituse kestvus: 2 päeva

 

Telli koolitust: