Metaprofit » Koolitused » Koolitused haridusasutustele » Õppeasutuse töötajate edukas koostöö e. Meeskonnatöö 5+
Õppeasutuse töötajate edukas koostöö e. Meeskonnatöö 5+

Igas õppeasutuses o­n suuremal või väiksemal määral vajadus meeskonnatöö järele. Selline vajadus võib tekkida seoses konkreetsete ülesannete lahendamisega (näit. ülekooliliste projektide läbiviimine; kooli arengukava väljatöötamine). Samuti võib see tuleneda igapäevasest vajadusest vahetada informatsiooni õppeasutuse töökorralduse ja jooksvate küsimuste osas.
Meeskonnatöös osalevad konkreetse õppeasutuse inimesed oma konkreetsete soovide, eesmärkide, vajaduste ja oskustega. Siit lähtub nendevahelise koostöö efektiivsuse põhiküsimus – kuidas arvestades konkreetsete inimeste võimeid, oskusi ja iseärasusi kujundada nende-vaheline koostöö tulemuslikumaks ning vähendada võimalikke arusaamatusi/pingeid?

Antud koolitusprogramm o­n väga praktiline kursus pedagoogidele/kogu õppeasutuse personalile, kes tahavad olla meeskonnatöös kompetentsed, tegutseda kasutades efektiivseid meetodeid, tunda meeskonnatöö iseärasusi ja kitsaskohti. Käesoleval treeningul käsitleme meeskonnatöö põhialuseid ja ?oskusi, nagu organisatsiooni liikmete psühholoogiline sobivus, eesmärkide seadmine ning õppeasutuse juhi liidri omadused ja oskused meeskonnatöö juhtimisel. Samuti pakume võimaluse analüüsida, miks koostöö alati ei laabu, miks tekivad pinged, üksteisest möödarääkimine, arusaamatused. Lisaks õpime konstruktiivse tagasiside andmise põhireegleid.
Koolituse põhieesmärk o­n aidata koolitusel osalejatel selgitada ja paika panna, millistel alustel ja milliseid põhimõtteid järgides nende meeskond toimib. Puudutame siinkohas ka jagatud väärtusi, eeskujuks olemise põhimõtet töös õpilastega. Antud kursus o­n kasulik ka õppeasutuse direktorile, kes tahab oma kollektiivi meeskonnatööd käivitada või tõhustada.

Koolituse eesmärgid:

  • Pakkuda osalejatele võimaluse analüüsida enda isiksust meeskonna ja meeskonnaliikmeks olemise seisukohalt.
  • Suurendada meeskonnaliikmete valmidust koostööks, enda ressursi panustamiseks.
  • Ühtlustada meeskonnas koostöö põhimõtteid.
  • Õpetada efektiivseid suhtlemistehnikaid

TEEMAD:

  • Isiksus meeskonnatöös – isiksuseomaduste “mäng” õppeasutuse kollektiivis – inimeste individuaalsed mustrid, mis mõjutavad koostööd ja suhtlemist meeskonnas. Kuidas meie tajumine ja mõtted mõjutavad meeskonnatööd ning kuidas neid paremini juhtida? Meeskonnaliikmete psühholoogiline sobivus – kuidas seda saavutada.
  • Sallivus meeskonnaliikmete suhtes – Sallivus kui üks (meeskonnasisese) pingevaba suhtlemise põhieeldusi. Sallivuse seosed teise inimese mõistmisega ning taluvusega ebameeldivate hinnangute suhtes. Sallivuse seosed minu reageeringutega teise inimese käitumisele. Milliseid teiste inimeste omadusi, käitumisviise ma sallin ja milliseid mitte? Kuidas sallimatusega toime tulla? Kas töös noortega o­n meie sallivus piisavalt arenenud?
  • Tagasiside andmine ja suhtlemine pingelises situatsioonis.  Konstruktiivse tagasiside andmise põhireeglid. Kaitsemustrid – miks ja millal nad tekivad, kuidas inimesed ennast kaitstes käituvad, kuidas mõista, et teine inimene o­n kaitses; suhtlemistasandi valik.
  • Meie meeskonnatöö põhimõtted. Mida meie kui meeskonnaliikmed peame oluliseks tehes pedagoogilist tööd meie konkreetses töökeskkonnas. Mida me väärtustame, milliseid käitumisviise soovime vältida. Meie reeglid ja põhimõtted. Õppeasutuse kollektiivi suhtlemismudel kui eeskuju õpilastele.

Sihtgrupp: pedagoogiline personal/ kõik õppeasutuse töötajad

 

Telli koolitust: