Metaprofit » Koolitused » Meeskonnatöö » Efektiivse koostöö treening „Meeskonnatöö 5+“
Efektiivse koostöö treening „Meeskonnatöö 5+“

Meie poolt teile pakutav koostöö arendamise koolitusprogramm toetub „Meeskonnatöö 5+“ baasmudelile, mille tähelepanu fookuses on:

 • Kuidas  inimesed konkreetsete isiksustena võiksid meeskonnas koos töötades paremini kokku sobituda;
 • Kuidas kujundada suuremat ühtsustunnet ja tugevdada või edasi arendada oma meeskonna koostöökultuuri
 • Kuidas leida üles meeskonna motivatsioon ühiste eesmärkide nimel pingutamiseks;
 • Kuidas leida üles  meeskonna efektiivse toimimise takistused, saavutada kokkulepete parem elluviimine
 • Kuidas saavutada rollide head tasakaalu,
 • Kuidas parendada meeskonna töökorraldust ja saada protsessid „paremini jooksma“.

„Meeskonnatöö 5+” mudel on välja töötatud Meta-Profit konsultantide pikaajalise praktilise töökogemuse, uuringute, meeskonnatöö teooriate analüüsi põhjal ja sisaldab endas 5 peamist head koostööd mõjutavat elementi (näiteks meeskonna energia, koostöökultuur, isiksused). Uue mudeliga tutvumine on osalejatele alati huvitav, ühtlasi aitab see koolituse alateemasid tervikuks siduda ja paremini meelde jätta.

Ühekordse kompaktse meeskonnatreeningu kestvuseks soovitame teile minimaalselt 1,5-2 päeva, mis võimaldab käsitleda nii teoreetilist osa, teha läbi harjutusi, mängulisi ülesandeid ja oma meeskonna toimimist ka analüüsida, leida õppimiskohti. Juhul kui soovite oma meeskonna arendamise põhjalikumalt „ette võtta“ soovitame läbi viia 3-4 koolitusmoodulit ühe aasta jooksul, iga mooduli kestvuseks kuni 2 päeva. Sellisel juhul sisaldab koolitusprogramm vajadusel ka nõustamise teemasid, moodulite vahel teostatakse koduülesandeid ja kogu arenguprogrammi põhieesmärk on saavutada soovitud muutuste elluviimine töökeskkonnas.

Allpool leiate meeskonnatöö koolitusprogrammi sagedamini lülitatavad teemad, mis on olnud olulised paljudele meeskondadele. Teil on võimalus valida enda jaoks huvipakkuvamad. 2-päevase meeskonnatreeningu teemaprogrammi soovitame valida kuni 4 alateemat. Kõik koolituse võimalikud alateemad ei ole siinkohal ära toodud, seetõttu palume Teil oma soovidest meile teada anda.

Koolitusele eelnevalt arutame koolitusele seatavaid eesmärke ja soovitavaid tulemusi Teiega ning koostame personaalse programmi (koolituse sisu ja ülesehitus) ning hinnapakkumise. Palun andke oma soovidest meile teada.

Koolitus sisaldab endas suurt hulka huvitavaid ja mitmekesiseid aktiivseid koostööülesandeid, mis võimaldavad koolituse muuta huvitavaks, väljakutsuvaks ja uudseks ning teooriaosa praktikasse rakendada.

Meeskonnatreeningu eesmärgid:

 • Saada positiivset energiat omavahelisest koostoimimisest, suurendada meeskonna ühtsustunnet
 • Paremini tundma õppida meeskonnakaaslasi.
 • Arendada koostööoskusi ning täienda meeskonnatööalaseid teadmisi.
 • Enam teadvustada iseenda ning oma meeskonna eripärasid, tugevusi ning nõrkusi efektiivse koostöö kontekstis.
 • Pakkuda võimalust meeskonnale väljuda igapäevatöö rutiinist ja koos kogeda midagi uut ning huvitavat.
 • Kokku leppida ja sisse viia muudatusi oma meeskonna parema koostöö saavutamiseks töökeskkonnas.

KOOLITUSE VÕIMALIKUD PÕHITEEMAD:

Efektiivse koostöö tervikpilt(sissejuhatav teema) Millest koosneb hea koostöö. Peamised elemendid ning kuidas need omavahel seotud on – kuidas ühe muutumine mõjutab teist.

Meeskonnaliikmete kokkusobitumine. Isiksus meeskonnatöös. Töötajate isiksuseomaduste mõju meeskonna toimimisele või mittetoimimisele – individuaalsed mustrid, mis mõjutavad koostööd ja suhtlemist. Inimeste „lahterdamise“ võimalikud viisid ja lähenemised, inimtüüpide tuletamine, kuidas see saab meid abistada üksteise mõistmisel ning suurendada tolerantsust.

Hea meeskonna võtmerollid ja rollide tasakaal. Meeskonnarollide teooriad. Klassikalised meeskonnatöö rollid ja rollid inimeste igapäevaelu tasandil. Kuidas erinevate rollide võtmine mõjutab meeskonna toimimist. Rollikonfliktid. Rollide sobitamine.

Hea meeskonnatöö tähtsaimad protsessid– protsesside kaart (sissepoole-väljapoole suunatud protsessid, inimestega seotud protsessid, jm). Hea meeskonnatöö võtmeprotsessid – projektide/ülesannete käivitamine, planeerimine, infovahetus, otsustamine, ülesannete lõpuleviimine, jt. Ülesannete elluviimise A-B-C mudel.
Meeskonnatöökultuur– mis meid ühendab ja koos hoiab? Kuidas saab  organisatsioonikultuuri kirjeldada ja „nähtavaks teha“. Organisatsioonikultuuri 6 skaalat: Hierarhiline või horisontaalne? Avatud või suletud?…Pingevaba suhtlemist toetav, takistav kultuur. Koostöökultuuri metafoor – uudne viis kultuuri kirjeldada, metafoor kui meie kollektiivne alateadlik igapäevase meeskonnatöö mõjutaja. Meie üksuse töö kui sport, kui … Subkultuurid organisatsioonides, nende rikastav või takistav mõju. „Meie-teie“-dilemmad.

Efektiivne kommunikatsioon meeskonnas. Mis iseloomustab sujuvat kommunikatsiooni meeskonnas. Kommunikatsiooni häired meeskonnas – millised on tüüpilised vead ja kuidas need tekivad. Millised üksikinimesega seotud jooned mõjutavad kommunikatsiooni ning võivad saada takistuseks meeskonnaliikmete vahel. Kommunikatsioonivigade kujunemine pingeteks, konfliktideks.

Pingevaba suhtlemise oskused, konfliktide juhtimine. Teemakonfliktide arenemine isiksuste konfliktideks. Win-win põhimõte suhtlemises ja pingevaba suhtlemise põhitehnikad. Pingete ennetamine ja nendega toimetulek meeskonnas – aktiivne kuulamine ja peegeldamise tehnika. Üksteise eripärade aktsepteerimine ja meeskonnaliikmete uskumused, mis toetavad pingevaba sisekliimat. Kaitsereaktsioonid kui üks peamisi pingete tekkimise põhjuseid – kuidas neid ära tunda ja kaitsereaktsioone maandada.

Meeskonna energia ning motivatsioon ühiste eesmärkide saavutamisel. Erinevad energeetilised protsessid meeskondades ning erineva energeetikaga meeskonnad. Üksteise „käivitamine“ ja energiagraafikute arvestamine. Meeskonnasisest motivatsiooni ja energiat toetavad ja lõhkuvad tegurid. Motiveerivad suhted, tunnustus, jm. Kuidas saavutada meeskonna paremat motiveeritust.

Meeskonnasisene sünergia. Sünergilise toimimise üksikosad – millest tuleneb sünergia, mida see tähendab, kuidas seda saavutada. Meeskonnaliikmete omavaheline seotus ühiste eesmärkide saavutamisel. Meeskond kui üks terviklik organism – kui hästi ja sünergiliselt meie toimime?

 

Telli koolitust: