Metaprofit » Koolitused » Suhtlemine ja enesekehtestamine » Enesekehtestamisoskuste treening
Enesekehtestamisoskuste treening

Raske oleks vist leida inimest, kes ütleks, et ta naudib pingelisi suhteid. Enamasti me ei tunne end hästi kui peame pikemat aega viibima keskkonnas, kus õhk o­n täis negatiivset energiat – inimesed o­n konfliktis, keegi o­n kellegi peale solvunud või valitseb õhus hoopis kurjakuulutav vaikus. Pingevaba suhtlemise ja enesekehtestamisoskuste treeningud o­n olnud viimaste aastate jooksul ühed nõutumad meie klientide poolt. Miks o­n ühiskonnas selline tendents?… Küllap oleme jõudnud ajaperioodi, milles o­n niigi palju negatiivset, meie ressursid o­n piiratud, inimesed o­n väsinumad, ärrituvad kergesti. Me ei tunne, et oleme valmis täitma kõigi ootusi, tulla alati vastu. Üha sagedamini tuleb ette olukordi, kus meie huvid vastanduvad, kus peame ütlema klientidele, juhtidele, kolleegidele, lähedastele “EI”, peame edastama ebameeldivat ent vajalikku infot, vahel kaitsma enda seisukohti.

Loomulik o­n meie soov säilitada seejuures positiivseid või vähemalt neutraalseid suhteid konkreetse inimesega. Enesekehtestamine laiemalt tähendab oskust seista enda eest, samal ajal osates säilitada positiivseid suhteid suhtluspartneriga.

Toetudes meie kogemustele võib öelda, et töövaldkonnas o­n vajadus enesekehtestamisoskuste järele seotud sagedamini klienditööga, kes nõuavad/ootavad enamat kui teenindaja neile pakkuda suudab või kelle soove ei ole teenindajal võimalik täita. Teine oluline grupp, kes o­n vajanud enesekehtestamisoskusi, o­n keskastmejuhid, kes peavad “ellu jääma” kahe poole nõudmiste ning vajaduste vahel. Samuti o­n enesekehtestamise teema väga oluline erinevatele inspektoritele, kontrollijatele, kelle töös esineb konfliktseid olukordi keskmisest sagedamini. Isiklikus elus aga puutuvad inimesed sageli kokku sellega, et tuleb leida kompromiss erinevate huvide vahel, arvesse võtta teiste inimeste vajadusi ja samal ajal mitte kaotada silmist enda omi.

Oleme antud koolitusprogrammi üles ehitanud aktiivse treeningu põhimõttel, kus lühikesele teemakäsitlusele järgnevad harjutused, psühholoogilised mängud või grupitööd, mis võimaldavad saadud teadmisi kohe praktikas rakendada, proovile panna, viimistleda. Praktilistele ülesannetele järgneb arutelu ja analüüs, kus saab ka erinevaid kogemusi vahetada.
Soovime osalejatele anda suuremat kindlameelsust suhtlemisel ning rohkelt praktilisi tehnikaid oma töös või eraelus pingevabama suhtlemise kujundamiseks.

Eesmärgid:

• Anda osalejatele oskusi efekiivseks toimetulekuks situatsioonides, mis nõuavad oma veendumuste väljendamist, vastuolude lahendamist (klientidega) või kui ollakse sattunud “rünnaku alla”.
• Õpetada osalejatele efektiivse mõtlemise tehnikaid – ehk mitte solvuma, mitte südamesse võtma, mitte ägestuma, mitte muretsema, jne.
• Suurendada eneseusku ja enesekindlust
• Õppida hindama ning teadvustama enesekehtestamise vajalikkust konkreetetes (töö)situatsioonides.
• Õppida ja praktiseerida pingevaba suhtlemise tehnikaid.

TEEMAD:

Enese juhtimise kunst e. sisetasakaal – iga inimese „seljakotti” kuuluv kohustuslik oskus vältimaks sisepinget, süütunnet. Kas meie mõtted juhivad meid või meie neid? Kuidas oleks meile kasulikum? Kuidas o­n see seotud meie tunnete ja käitumisega situatsioonides, mis nõuavad enesekehtestamist. Millised o­n sisemise tasakaalu saavutamise tehnikad.

Enesekehtestamise vundament – Sisemise kindlameelsuse saavutamise meetodid. Sisemise rahu ja veendumuse saavutamine-säilitamine. Sisemine rahu kui kohustuslik eeldus suhtlemistenikate rakendamiseks. Kuidas toime tulla enda emotsionaalsete reaktsioonidega.

EI-ütlemine ja selle psühholoogilised seaduspärasused. Millised o­n psühholoogilised tagamaad, mis muudavad meile EI ütlemise sageli nii raskeks. Kuidas end ümber häälestada.

Enesekehtestamise tõhusad tehnikad – kuidas öelda meie klientidele, kolleegidele, lähedastele ebameeldivaid, raskeid asju viisil, mis aitaksid meil saavutada meie eesmärke ning samal ajal vältida konflikti. Alati head ja toimivad enesekehtestamistehnikad skaalal pehmetest kõige tugevamateni. Sõnad, argumendid – meie professionaalsed töövahendid.

Enesekehtestamine pingelises situatsioonis. Kaitsemustrid – miks ja millal nad tekivad nii meil kui teisel inimesel. Kuidas toimida kui ollakse sattunud rünnaku alla. Kas inimene o­n ründav või me tajume teda sellisena. Konfliktsed situatsioonid ja pingevaba suhtlemise tehnikate rakendamine nendes. Peamised vead, mida inimesed siin teevad, mille tulemusel konflikt veelgi ägeneb.

Sihtgrupp: Kõik inimesed, kes vajavad või soovivad täiendada pingevaba suhtlemise ja enesekehtestamisega seotud teadmisi, oskusi, sh. teenindajad, telefoniteenindajad, inspektorid, keskastmejuhid.

Kestvus: 2 päeva

 

Telli koolitust: