Metaprofit » Koolitused » Koolitaja koolitus » Sisekoolitaja arenguprogramm
Sisekoolitaja arenguprogramm

Sisekoolitaja arenguprogrammi põhieesmärgiks o­n anda ettevõtete sisekoolitajatele põhiteadmised, -oskused, tehnikad ja enesekindlust sisekoolitaja töö professionaalseks elluviimiseks. Sageli oleme näinud, et inimestel o­n olemas väärtuslik teadmiste pagas, ent nende edasiandmine kolleegidele võiks olla oluliselt efektiivsem. Mitmed arenguprogrammi läbinud töötajad o­n avastanud enda unikaalse koolitajastiili ja muutunud koolituste läbiviimisel oluliselt professionaalsemaks nii programmi ettevalmistuses kui ka koolitajatöö praktikas.

Sisekoolitaja arenguprogrammi esimese 2-päevase osa fookus o­n koolitaja isiksus ning enese presenteerimise oskused. See o­n osa, mille läbitöötamiseta o­n sageli võimatu saada kvaliteetseks koolitajaks. Igal protsessil o­n oma eripära. Koolitus- ja grupijuhtimise protsessi eripäraks o­n väga suur isiksuseomaduste ja oskuste määravus. Tugev isiksus (sobivate omaduste ja oskustega) o­n eelduseks vajaliku teema edukale edasiandmisele. o­n inimesi, kes o­n „sündinud koolitajad“ ega vaja olulist õpetust ja täiendust, neil o­n olemas vajalik isiksuse mõjujõud, enesekindlus, hääle eripärad, jm. Siiski o­n selliseid vähe, ning enamus peab tegelema enese isiksuse sihipärase arendamisega.

Isiksusliku osa käsitlemine o­n vajalik, et koolitaja suudaks gruppi juhtida vastavalt koolituse eesmärkidele, inimestele mõjuda, samas edukalt ja professionaalselt läbida keerukamaid situatsioone (mida koolituse läbiviimisel kindlasti ette tuleb). Olulised märksõnad o­n siin sisemine tasakaal, sisekoolitaja rolli määratlemine ja tajumine, rollikonfliktid, nendega toimetulek, esinemisoskused (nii sisemine ettevalmistus – esinemishirmust ülesaamine, jmt. kui ka väljapoole – auditooriumile suunatud oskused). Samuti o­n oluline oskus ennast ette valmistada konkreetse materjali edasiandmiseks – kuidas paremini meeles pidada olulisi teemasid, jne.

I. mooduli põhiteemad:

  • Minu isiksuseomadused koolitaja töö kontekstis: millised o­n olemas, milliseid tuleb arendada, millest tuleb vabaneda. Efektiivse koolitaja „kohustuslikud” omadused ning oskused.
  • Minu roll sisekoolituse läbiviijana. Rolli ning suhtlemistasandi õige valik. Võimalikud rollikonfliktid oma ettevõttes koolitades, nendega toimetulek
  • Enesejuhtimise oskused ja tehnikad, pingeliste situatsioonidega toimetulek, „külm pea”. NLP enesejuhtimise tehnikad, koolitaja toetavad uskumused. Suhtumine tagasisidesse.
  • Mõjuva esinemise tehnoloogiad, personaalne esinemis-/koolitusstiil. Esinemistehnikad oma koolituse veenvuse, atraktiivsuse suurendamiseks.Toimetulek esinemisärevusega.
  • Koolituseks valmistumise põhireeglid. Materjali organiseerimine iseenda jaoks.

Arenguprogrammi 2. mooduli fookuses o­n koolituse ettevalmistuse ja läbiviimise tehnikad, oskused, meetodid. Käsitleme grupijuhtimise seaduspärasid. Kuidas koolitust planeerida, eesmärgistada. Millised koolituse liigid nõuavad erinevaid täiskasvanuõppe metoodikaid. Millised koolituste tüübid nõuavad suuremat ja väiksemat tähelepanu osalejate kaasamisele? Mis eristab lektori, show, terapeudi stiili?

Spetsiifilise koolitaja oskusena puudutame sellel moodulil ka koolitusteema ettevalmistust (teema ülesehitus, ajaline struktuur, teemade omavaheline seostamine, näitlikustamine, skeemide-mudelite koostamine, materjali meelespidamise lihtsustamine osalejate jaoks).

Koolitusprogramm sisaldab suures mahus praktikume, grupitöid, harjutusi, presentatsioone, mis aitavad osalejatel omandada praktilisi oskuseid, saada juurde enesekindlust ja ka tagasisidet enda pesonaalse stiili täiustamiseks.

II. mooduli põhiteemad:

  • Grupijuhtimise alused. Gruppide liigid ja gruppide areng. Nende arvestamine koolituse läbiviimise planeerimisel. Toimetulek kriitiliste grupiprotsessidega (vastupanu, grupi passiivsus, jne).
  • Koolitusteema ettevalmistus ja materjali ülesehitus. Koolituse eesmärgistamine ja sellele vastavad metoodikad. Erinevad koolituste tüübid. Materjali omandamise lihtsustamine osalejate jaoks, erinevate mõtlemistüüpide arvestamine. Koolituse ajakava ja mahu planeerimine. Osalejate kaasamine ja aktiviseerimine.

Kestvus: 2 moodulit x 2 päeva (kokku 4 päeva)

 

Telli koolitust: