Metaprofit » Koolitused » Koolitaja koolitus » Sisekoolitaja pikaajaline väljaõppeprogramm

Sisekoolitaja pikaajaline väljaõppeprogramm

Käesoleva arengukursuse eesmärgiks o­ngi anda osalejatele põhiteadmised/oskused, saamaks heaks firmasiseseks koolitajaks. Selleks puudutame 3 tähtsamat valdkonda:

 • Teeme tööd teemadega, mida organisatsioonid sagedamini vajavad ja millega organisatsiooni sees enamasti kokku puututakse. Käsitleme neid teemasid koolitaja vaatenurgast e. kuidas neid (oma) organisatsioonis edasi anda, mida oluliseks pidada. Samuti käsitleme osade teemade puhul ka konsultandi oskusi e. kuidas konkreetseid situatsioone lahendada, kuidas aidata.
 • Õpime grupijuhtimist, selle seaduspärasusi
 • Teeme tööd oma isiksusega, et olla vajalikul hetkel valmis

Arenguprogrammis o­n suur osa praktilisel läbitegemisel. Keskmiselt igale 3-le loengule järgneb seminar (1 x kuus), kus töötame praktikas läbi, analüüsime konkreetseid teemasid ning igal osalejal o­n võimalus neid oma raudvarasse võtta. Seminarideks saavad osalejad ülesandeid, mida grupi ees esitatakse/analüüsitakse. Iga teema lõpuseminaridel tehakse ka kokkuvõtteid. Koolituse II ja III osa õppepäevad sisaldavad endas praktilist tööd/harjutusi lisaks seminaridele.

Need osalejad, kes ei ole praktikast huvitatud, ei ole kohustatud seminaridel osalema. Kuigi seminaridel toimub peamine teema kinnistamine ning tegelik omandamine.

Osalejad koguvad õppematerjalidest endale kokku mahuka õpperaamatu, millele saab hilisemas praktilises töös toetuda.

Kursuse osad I-III o­n sisuliselt iseseisvad: kui soovite osaleda vaid isiksuse arengu teemades, võite seda teha. Teemade järgnevus o­n küll loogiliselt seotud ning mõningad teemad ka täiendavad üksteist, ent see ei takista üksikosade omandamist. Vaadake üksikosade hindu allpool.

Siin läbime olulisemaid teemasid, millega organisatsioonisisene koolitaja-konsultant oma praktilises töös kokku puutub. Teemad o­n jaotatud kahte põhiossa ? süsteemsed ja individuaalsed. Esimeste alla kuuluvad need teemad, kus o­n tegemist süsteemi (organisatsiooni, struktuuri) käsitlusega ning teiste alla need, mis o­n seotud isiksusega organisatsioonis. Mõned teemad o­n kombineeritud e. sisaldavad nii ühte kui ka teist osa. (teemade sisu lühikirjeldus o­n toodud allpool)

 • Isiksuse areng ja selle juhtimine
 • Suhtlemine
 • Konfliktid
 • Probleemilahendus
 • Stress
 • Koostöö (meeskonnatöö) (inimeste tasandil)
 • Juhtimine
 • Müük ja klienditeenindus
 • Organisatsioonikultuur ja motivatsioon
 • Meeskonnatöö (süsteemsel tasandil)
 • Juhtimine (süsteemsel tasandil)
 • Muutused organisatsioonis (süsteemis)
 • Kriisolukorrad

Selles osas käsitleme grupijuhtimise kunsti, selle olulisi reegeleid ning kitsaskohti. Grupid võivad olla erinevate eesmärkidega, osalejatega, kestvusega, ent ometi kehtivad kõigi gruppide teatud reeglid ja tendentsid, mida o­n oluline tunda. Kõik, kes o­n kunagi gruppi juhtinud (koolituse, seminari, grupitöö, jmt. raames), teavad, et raske o­n siin edukalt toime tulla, kui puuduvad spetsiifilised oskused inimeste käivitamiseks, vastupanu ületamiseks, atmosfääri loomiseks, jpm.

Ka ühe organisatsiooni sees puutume kokku erinevate gruppidega erinevate isiksuste koostoime mõjutab oluliselt grupidünaamikat, arengut, koostööd, vastupanu, jne. Kõik need erinevused tingivad vastavat häälestumist ning vastavat grupijuhtimise tehnoloogiat, mida siis ühes või teises situatsioonis o­n efektiivsem kasutada. Teemade alaosana käsitleme siin ka esinemiskunsti, selle koostisosi.

 • Grupiga liitumine
 • Grupi diagnostika
 • Grupijuhtimine
 • Grupiprotsessid
 • Kriitilised grupiprotsessid

Selles osas käsitleme konsultandi isiksusega seotut ja meie eesmärgiks o­n õppida saavutama sellist sisemist häälestatust, mis aitab edukalt toime tulla ka kõige keerulisemate situatsioonidega organisatsioonis ja grupi ees.

On selge, et konsultant peab isiksusena toimima nagu kellavärk, ehk omama selliseid isiksuse parameetreid, mis aitavad tal hästi juhtida iseenda reaktsioone ning kinnijäämisi (mitte olla nende poolt juhitav). Oskamatus ennast juhtida nõrgestab konsultanti, muudab ta haavatavaks, mis avaldub töö tulemuslikkuses. Samuti o­n sisekoolitajal, -konsultandil enamasti kanda ka eksperdi roll, kes teab vastuseid ja suudab lahendada väga erinevaid olukordi.

 • Stressi- ja pingetaluvus
 • Läbikukkumisfenomenid
 • Siseprobleemid ja sisekonfliktid
 • Koostöövõime

KASUTATAVAD MEETODID:

Kõigi Meta-Profiti koolituste läbiviimisel kasutame kaasaegseid ja efektiivseid meetodeid. Arengukursuse teemade käsitlemisel o­n suurema kaaluga nende hulgast

 • NLP neurolingvistiline programmeerimine
 • Lahenduskeskne lähenemine (solution oriented th.)

Oluliseks märksõnaks o­n ka süsteemne lähenemine ? vaatleme organisatsiooni kui tervikut ning käsitleme üksikute valdkondade, teemade, probleemide mõju terviku edukale toimimisele.

KURSUSE AJAKAVA:

Arengukursuse kogukestvuseks (koos suvevaheajaga) o­n 12 kuud.
Koolituse üldmaht o­n 22 õppepäeva/loengut + 7 seminari (132 + 42 tundi).
Keskmiselt toimub 3 õppepäeva kuus. Nende hulgas seminarid, mis ei ole kohustuslikud, kuid kahtlemata kasulikud nendele, kes soovivad omandada praktilist oskust.
Koolitus toimub reeglina ühel kindlal nädalapäeval (teisipäeviti) 9.00-15.00 või 12.00-18.00, sõltuvalt grupiliikmete kokkuleppest.

Hind: hinnapakkumise saamiseks täida palun ära allolev tellimusvorm

Toimumiskoht: Kursus toimub Meta-Profiti koolituskeskuses, Madara 29, Tallinn

Telli koolitust: