Metaprofit » Koolitused » NLP Ärijuhtimise tehnoloogiad » Kogu kursus

Kogu kursus

“Juhtimise paradigma” o­n moodul, milles me keskendume juhi isiksust arendavatele NLP-tehnikatele. Juht peab aeg-ajalt üle vaatama oma valikuid ja sisemisi otsuseid selleks, et lihvida/muuta enda juhtimise praktika efektiivsemaks.

Keskendudes isiksusele, käsitleme juhi mõtlemise viise/mustreid. Selge o­n, et just efektiivne mõtlemine aitab juhil püsida tipus ja arendada oma äri. Milline siis o­n see efektiivne mõtlemine ja mis eristab seda tavalisest mõtlemisest? Kuidas seda endal arendada? Veel keskendume “õigetele sisemistele rollidele”, mis eristavad juhti näiteks heast spetsialistist, käsitleme uskumusi, mis aitavad/takistavad ärijuhtimist (“äriuskumuste tehnoloogia”). Süsteemsed metafoorid aitavad juhil teadvustada enda ärijuhtimise vaateid. Õppimise käigus saate eristada neid teiste omadest, võrrelda “klassikalistega” ja leida oma koht selles süsteemis. Samuti keskendume praegu juhtimisteooriates tuntud ja palju arutlust leidnud juhi – liidri dilemmale (mis neid eristab, kuidas see avaldub käitumises jne.).

 • 4 levinud tüüpi ja valikut äris ja töös
 • Äriuskumused – palju ja kiiresti contra …
 • Juhtimise kriisid – majanduslikud või psühholoogilised?
 • Etappide kriisid.
 • Juhtimise süsteemsed metafoorid.
 • Lihtsuse kontseptsioon – lihtsustamine o­n võti.
 • Juhi, mänedzeri ja liidri dilemma.
 • Juhi omadused ja isiklikud strateegiad.

“Ärilingvistika proffidele” moodulil õpime neid NLP-tehnikaid, mis aitavad juhil paremini ärilingvistikas orienteeruda ja seda efektiivsemalt kasutada. o­n tõeline kunst öelda õigeid sõnu õigel ajal. Mõned (vähesed) oskavad seda intuitiivselt. Ülejäänutel o­n võimalus seda õppida. Tegemist o­n väga praktilise ja kasuliku mooduliga, mis tõstab oluliselt juhi lingvistilist kompetentsust, mis o­n omakorda juhi igapäevases töös hädavajalik – suheldes äripartneritega (läbirääkimised), kolleegide, alluvatega… Mooduli võtmesõnaks o­n kommunikatsioon selle kõikvõimalikes äriga seotud avaldustes.

 • Meta- ja Milton’ lingvistilised mudelid äris.
 • Teema juhtimise NLP-reeglid. Tsüklid.
 • Konteksti juhtimine.
 • Lingvistika reeglid – argumendid (loogilised ja psühholoogilised), nende ülesehitus.
 • Sofistika ja äriretoorika. Mõjutamiskunst.
 • Pingelised ärivestlused.

“Aeg ja tööprogrammid” mooduli tähelepanu all o­n juhi (töötajate) ajaga toimetuleku oskused ja tööaja planeerimine. See o­n huvitav ja omanäoline kursus, mis aitab muuhulgas mõista, miks töötajad ja juht ise ei tule ajaga efektiivselt toime. Veelgi olulisem o­n, kuidas seda protsessi juhtida. Ajateema käsitlus toimub koos juhi psühholoogiliste tööprogrammide analüüsiga, mis teeb kursuse praktiliseks ja toimivaks. Tööprogrammid o­n inimese sisemised käitumise stereotüübid, mida me kogeme olles ühes töökeskkonnas. Miks näiteks teeb inimene asju viimasel minutil (vaatamata teadmisele, et see pole hea), miks tema töö tegemise viis o­n just nimelt selline? Kursusel käsitleme neid tuntud programme, mis aitavad juhil muuta nii enda kui ka teiste inimeste töökeskkonda toimivamaks.

 • Aja käsitlus. Elu etapid ja valdkonnad.
 • Tööprogrammide mõiste ja olemus.
 • Aja ja tööprogrammide analüüs.
 • Efektiivsemate aja – töö programmide loomine.

Juhi “M-skeemid” tähendavad neid mõtlemise iseärasusi, mis o­n vahel juhi enda jaoks muutunud piiravaks ja takistavaks. Kuidas aga muuta need maksimaalselt toetavateks? See o­n moodul, mis aitab juhil luua struktuuri mõtlemise, tajumise, tunnete jm. osas. Üldkokkuvõttes, õpime siin situatsioonides efektiivsemalt käituma ja sündmusi igapäevases ärielus paremini juhtima. Mõtlemisskeemid o­n hästi tuntud termin kognitiivses psühholoogias. Meie aga keskendume ärijuhtimise kontekstile – kuidas neid saab kasutada enda ja teiste inimeste paremaks juhtimiseks.

 • Sensoorsed m-skeemid juhi töös.
 • Minu juhtimise m-skeem.
 • “Teadvustatud” kui m-skeemi tunnus.
 • Stereotüübid, mis aitavad/takistavad.
 • Kreatiivsed ja lingvistilised m-skeemid.
 • M-skeemide elemendid.
 • Enda skeemi(de) selgitamine ja uute m- skeemide harjutamine.

“Personali juhtimise kunst” o­n moodul, mis käsitleb inimeste käitumise seaduspärasusi organisatsioonis.  See  o­n laia haardega teema, millega juht puutub kokku iga päev. Põhifookuses o­n siin teine inimene. Me kogeme sageli teise inimese käitumises neid mustreid, mis “vajavad tähelepanu”. Neid väljendatakse väga erinevalt – raske inimene, motiveerimata töötaja jne. Konsulteerides ettevõtteid ja teostades firmades töönõustamisprotsesse oleme kohanud juhtide poolt jätkuvat vajadust selle teema suhtes. Oleme valinud mooduli teemadeks need, millest räägitakse suhteliselt vähe juhtimisalastes koolitustes. Teema käsitlus põhineb NLP psühhotehnikatel ja o­n ärijuhtimise kursuse oluline koostisosa.

 • Võitlus kui töö efektiivsemaks kujundamise viis. Miks sisene konkurents ei ole alati motivaator? Mida peab juht siis ette võtma? Võitluse hirm.
 • Vastutuste piirkonnad. Piirkondade kontseptsiooni mõju töö efektiivsusele. Töötaja “absoluutse identsusega” – millal o­n selline viis kasulik?
 • Ärimängud – suhete situatsioonide analüüs. Miks töötajad mängivad just neid mänge? Alluvate manipulatsioonid. Miks alluvad räägivad just seda just sellisel viisil?
 • Seisundite juhtimine – ärevus, agressiivsus jm. “pikendatud” reaktsioonid. Paindlikkus – seisundite muutmise tehnikad.
 • Motivatsiooni dilemmad – kuidas ja millise “skeemiga” tööprotsessi efektiivsemaks teha.Motivatsiooniskeemide analüüs.

“Grupi- ja grupiprotsesside juhtimise kunst” o­n moodul, mis käsitleb grupiprotsesside seaduspärasusi organisatsioonis. Mida teha, kui organisatsioonis o­n “destruktiivsed koalitsioonid”, kuidas grupikäitumist mõjutada, kuidas panna meeskond efektiivsemalt toimima… o­n palju erinevaid küsimusi, mille taga peituvad samad põhimõtted ja seaduspärasused. NLP-s o­n aastate jooksul välja kujunenud psühhotehnikad, mis neid seaduspärasusi käsitlevad. Põhieesmärgiks o­n siin aidata juhil efektiivsemalt juhtida grupiprotsesse enda organisatsioonis, mitte aga lihtsalt reageerida nendele.

 • Suhete väli tööalastes mängudes – suhete väli ärijuhtimises. Vastastikud ootused ja nõudmised. Personali konsulteerimiskunst.
 • Grupi “disain” – kuidas moodustada efektiivselt toimivat gruppi. Efektiivne ja ebaefektiivne “disain”.
 • Funktsionaalsed meeskonnad – uus nägemus/lähenemine meeskonnatöö põhimõtetele. Kas ja kuidas seda teha.
 • Korporatiivne võitlus. Konfliktid, koalitsioonid jm. “vaenulikud” grupid. Organisatsiooni keel.

“Strateegiate võlu” moodul o­n loomulikult pühendatud strateegiatele. Ärijuhtimises o­n strateegiatel oma kindlalt väljakujunenud koht. Strateegiatest räägitakse palju, igas firmas o­n olemas mitmeid strateegiaid. Meie käsitleme strateegiate loomise (väljatöötamise), toimimise ja efektiivsuse hindamise psühhotehnikaid. Vaatame juhtimisõpetustest tuntud strateegiate koolkondi enda sisemise koolkonna määratlemiseks (kas minu nägemus strateegiast o­n mingis koolkonnas juba varem kirjeldatud?). Kursuse üldeesmärgiks o­n aidata juhil ennast tunda strateegiate käsitlemisel “nagu kodus”.

 • Äristrateegiate lingvistika ja “neuro”.
 • Äristrateegiate kaart.
 • Sise- ja välisstrateegiad.
 • SMART – äristrateegiate analüüs
 • Kuidas välja töötada hea strateegia

“Ärimudelite maailm”- moodul käsitleb äris toimivaid mudeleid. See o­n osa, mida peab teadma iga inimene, kes tahab ennast määratleda kui tegutsejat ärimaailmas. Sõltumata alast, valdkonnast, suurusest tuleb teada “süsteemide ja protsesside neurolingvistikat”. Nende seoste sees toimivad kõik erinevad ärimudelid (organisatsioonid). Mida o­n neil ühist, mille poolest nad teineteisest erinevad, kuidas neid erinevusi käsitleda ja edasist arengut planeerida (millise mudeli suunas ja millesest eemale). See kursus aitab juhil vaadata enda äri kui pidevat protsessi, määratleda enda koht selles liikumises ja edasised sammud.

 • Organisatsiooni põhimustrid ja mudelid.
 • Organisatsiooni süsteemsed metafoorid.
 • Müüdid ja rituaalid firma tegevuses.
 • Psühhoanalüütiliste ärimudelite reaalsus

“Protsessid ja süsteemid” o­n moodul, mille põhieesmärgiks o­n aidata juhil selgeks saada organisatsiooni kui süsteemi toimimise seaduspärasused ja nende kasutamise võimalused ning õpetada nn. ”protsessikeskset mõtlemist”. Õpetab analüüsima äri- ja tööalaseid situatsioone ning kitsaskohti, millega juhid regulaarselt kokku puutuvad. Kursus o­n eriti kasulik nendele firmas töötavatele inimestele, kelle tööülesanneteks o­n inimestega seotud protsesside juhtimine (juhid, personalijuhid).

 • Protsessid ja süsteemid.
 • Firma scenario.
 • Organisatsiooni püramiid ja ökotsükkel.
 • Tuleviku organisatsioon. Tüpoloogia

“Muutused äris – NLP mudelid” käsitleb muutuste juhtimist. Muutused o­n hetkel ärijuhtimises aktuaalne teema. Seda käsitletakse piisavalt palju. Samas o­n suhteliselt vähe tehnikaid (mudeleid), mis oleks praktiku seisukohalt “hästi kohandatavad igapäevaseks kasutamiseks”. NLP pakub siin valiku suurendamiseks “muutuste juhtimise mudeleid”. Need o­n NLP-s hästi tuntud ja kahtlemata tõhusad ja efektiivsed muutuste juhtimiseks firmas.

 • Muutuste dilemmad ja nende analüüs
 • Eesmärgi- ja probleemikeskkond (SCORE)
 • Muutuste juhtimine ja efektiivsus (TOTE)
 • Muutused korporatiivses poliitikas
 • Tulemuste hindamine (SMART)

Kriisijuhtimine o­n muutuste juhtimise osa, mis käsitleb kiiret (või venivat), ulatuslike muutuste olukorda, mis viib organisatsiooniprotsessid tasakaalust välja. Kuidas seda juhtida, millised o­n kriisijuhtimise seaduspärasused, o­n selle mooduli fookuses. Kursus o­n hea nendele juhtidele, kes tahavad osata kriitilises situatsioonis tunda end rahulikult, säilitada kainet mõtlemist ja efektiivset tegutsemist.

 • Kriitilised olukorrad. Riski hindamine
 • Tegutsemine ebamäärases olukorras.
 • Kriisistrateegiad.
 • Valikud ja võimalused.
 • Lahenduse raamid. Otsustamine.

Telli koolitust: